...

Kadry i Płace
PPK
HRM

Najważniejsze cechy modułu kadry i płace

w Comarch ERP Optima

Rozliczanie pracowników

Ewidencja i rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem nadgodzin i nieobecności pracowniczych. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami.

Deklaracje ZUS

Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

Deklaracje PIT

Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy, wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.

Obsługa PPK

Możliwość ewidencji danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczania składek Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz generowania płatności dla instytucji finansowej.

Różne formy zatrudnienia

Możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych. Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą oraz dla pracowników tymczasowych (moduł Płace i Kadry Plus).

e-Teczki pracownicze

Pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy do przechowywania wszystkich dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem umożliwiając szybki i łatwy dostęp do danych pracownika.

Operacje seryjne

Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (moduł Płace i Kadry Plus).

Inne obszary Kadr i Płac

Możliwość generowania własnych składników wypłat w oparciu o różne algorytmy naliczania, tworzenie własnych nieobecności wraz z limitami, sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS.

Kadry i płace w Comarch ERP Optima umożliwiają:

Wypłaty i wynagrodzenia

 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków  i akordów;
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych;
 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników, jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci;
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania;
 • naliczenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze;
 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów;
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych;
 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci;
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania;
 • naliczenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. 
 •  

Kadry

 • prowadzenie akt pracowniczych – funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, e-teczki;
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności;
 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią;
 • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch ERP HRM;
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA);
 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników;
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich;
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych oraz informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, nieobecnościach;
 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych.

Umowy cywilno-prawne

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców;
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac.

Czas pracy i nieobecności

 • kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy;
 • kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego;
 • generowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z–3 z automatycznym ustalaniem okresu dla składników miesięcznych i  okresowych;
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop;
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, pracownika młodocianego oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej);
 • kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego;
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc);
 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych;
 • zablokowanie edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, gdy pracownik posiada w danym okresie rozliczoną wypłatę etatową.

Deklaracje

 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy; 
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje;
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0;
 • odnotowanie indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS;
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami;
 • wygenerowanie deklaracji RUD zarówno w formie pliku xml i wczytania go do PUE jak i w postaci wydruku (pojedynczego dla wskazanego pracownika lub seryjnego dla zaznaczonych pracowników.

Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer

Sprawdź ceny modułów

Kadry i płace PLUS w Comarch ERP Optima umożliwiają:

Wypłaty

 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem;
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych);
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą;
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych;
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia;
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy;
 • generowanie opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.
Comarch e-sprawozdania Księgowość Comarch ERP Optima

Czas pracy i nieobecności

 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia;
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny;
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP.

Kadry

 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku;
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających;
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych;
 • atrybuty – czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji;
 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów.

Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie oraz za pośrednictwem biura rachunkowego. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Funkcje aplikacji Comarch PPK

 

  • prowadzenie ewidencji pracowników;
  • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK;
  • integracja z Comarch ERP HR lub import danych z pliku;
  • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK;
  • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK;
  • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK;
  • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych;
  • generowanie plików związanych z wypłatą transferową;
  • informacje o przelewach składekjakie należy wykonać po przesłaniu składek do instytucji finansowej;
  • informowanie o najważniejszych zadaniach do wykonania oraz upływających terminach;
  • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych;
  • dostęp poprzez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR i oprogramowaniem kadrowo płacowym;

Comarch HRM

 

Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human Resources Managementzarządzanie pracownikami w Twojej firmie może stać się efektywniejsze. W pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. na skuteczne zarządzanie czasem i planem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników.

Dobra organizacja pracy to klucz do osiągania najlepszych wyników. Jeśli chcesz kompleksowo zarządzać czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników Twojego przedsiębiorstwa kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek będziesz przebywać – korzystaj z programu Comarch HRM. Wystarczy smartfon albo tablet oraz połączenie z Internetem!

Lista pracowników - ewidencja umów zleceń i kwalfikacji

 

  • sprawdzaj na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – planuj pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów;
  • monitoruj kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe;
  • przeglądaj dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

 • organizuj pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników;
 • zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo zaznaczaj nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy);
 • zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa.

Plan i czas pracy

 • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
 • możesz wydrukować plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację jedenastogodzinnej przerwy oraz walidację co czwartej wolnej niedzieli;
 • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.
   •  

Ewidencja i zarządzanie delegacjami

 • dopasuj funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy – planuj delegacje dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami;
 • przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji online Comarch HRM.

Szkolenia

 • definiuj własne listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia.
   •  

Ocena pracownika

 • motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników: dzięki temu zobaczysz, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowania Twoich pracowników i z łatwością zdefiniujesz obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy!
 • uzyskuj potwierdzenia zapoznania się przez pracownika z jego celami i zadaniami.

Rekrutacja

 • twórz oferty pracy, praktyk i staży;
 • publikuj ogłoszenia rekrutacyjne na stronie www i w firmowym intranecie;
 • przyjmuj i oceniaj aplikacje kandydatów na wybrane stanowiska;
 • modyfikuj istniejące klauzule poufności oraz dodawaj własne klauzule.
 •  

Mobilna aplikacja kadrowa

Program Comarch HRM jest w pełni responsywny – dynamicznie dopasowuje się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Dzięki temu bez problemu możesz korzystać z niego nie tylko przy pomocy komputera, ale też urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów.

Comarch HRM dostępny jest w dwóch wariantach: możesz go zainstalować na komputerze albo korzystać z niego w modelu usługowym w chmurze Comarch.

Korzyści dla pracowników

Jak wydobyć z pracowników maksimum potencjału i sprawić, by ich praca była jak najbardziej efektywna? Im mniej będą oni obciążeni obowiązkami organizacyjnymi, tym więcej uwagi skupią na swoich podstawowych obowiązkach.

Dzięki zastosowaniu programu Comarch HRM każdy z Twoich pracowników zyska dostęp do swojego grafiku urlopowego czy indywidualnego harmonogramu szkoleń, a także samodzielnie i błyskawicznie złoży wniosek urlopowyzgłosi nieobecność albo delegację.

Ponadto z poziomu aplikacji pracownik z łatwością sprawdzi swój status uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz wysokość deklarowanych składek. Przygotuje również odpowiednią deklarację w przypadku chęci zmiany wysokości deklarowanych składek lub zmiany statusu uczestnictwa w PPK.

Taki model zarządzania firmą daje alternatywę dla konieczności stosowania archaicznych już rozwiązań, takich jak na przykład ręczne podpisywanie papierowego wniosku o urlop – co w konsekwencji odciąży nie tylko pracowników, ale też ich przełożonych oraz dział kadrowo-płacowy. Pracownicy nie będą już musieli zwracać się do kadr z powracającymi pytaniami o liczbę pozostałych dni urlopowych czy dostępny budżet szkoleniowy – sami będą mogli sprawować kontrolę nad swoimi danymi kadrowymi.

Dzięki Comarch HRM Twoi pracownicy zyskają także dostęp do intranetu – wewnętrznej firmowej sieci, która stanowi doskonałą platformę do publikowania informacji oraz dokumentów.

Lista funkcjonalności

 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP),
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych w tym także dla pracowników młodocianych,
 • widok oraz możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena kierownika) – elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników,
 • zarządzenie ewidencją szkoleń – planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika,
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
 • wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników,
 • możliwość zweryfikowania informacji związanych z uczestnictwem pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz skorzystanie z wydruków deklaracji związanych z PPK,
 • wprowadzenie planowania, zatwierdzania oraz limitowania pracy zdalnej,
 • umożliwienie wyboru i korzystania z poszczególnych modułów (samoobsługa pracownicza, zarządzanie czasem pracy, rozwój pracownika),
 • możliwość oceny pracownika metodą  OKR, stanowisk pracy metodą 180 stopni oraz pracownika po okresie próbnym według metody 90 stopni,
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (m.in.  dodawanie i zatwierdzanie wakatów w wybranych przez Użytkownika centrach podległościowych).

Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer

Sprawdź ceny modułów

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top