...
Comarch ERP Optima

Nowości i zmiany w wersji 2024.0.1

Jest już dostępna najnowsza wersja programu Comarch ERP Optima 2024.0.1. 

Jak zwykle producent przygotował mnóstwo nowości i ulepszeń w działaniu programu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich z podziałem na poszczególne moduły:

Comarch ERP Optima

Kadry i Płace

Nowości

1.Wskaźniki. Wartości obowiązujące od 1.09.2023:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7005,76 zł,
  • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 560,46 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 630,52 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 4700,58 zł
  • młodociany – przyuczenie: 490,40 zł

Wartości obowiązujące od 1.10.2023:

 • wskaźnik waloryzacji: 104,0%.

Wartości obowiązujące od 1.01.2024:

  • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4242,0zł,
  • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 27,70 zł
  • Limit zwolnień ZFŚS: 1000 zł

Wartości obowiązujące od 1.07.2024:

  • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 4300,00 zł
  • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 28,10 zł.

2.Oddelegowanie osób na umowie cywilnoprawnej. Umożliwiono naliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicę. Funkcjonalność dostępna jest w module Płace i Kadry Plus.
Ewidencja oddelegowania w umowach cywilnoprawnych. Na formularzu umowy na zakładce [Ogólne] została dodana sekcja Oddelegowanie do pracy za granicą (widoczna tylko w module Płace i Kadry Plus).  Po zaznaczeniu parametru Oddelegowany do pracy za granicą uaktywniają się dodatkowe opcje związane z oddelegowaniem:

   • Kraj oddelegowania – pole służące do ustawienia kraju, do którego pracownik jest oddelegowany. Jeśli pracownik wykonuje pracę za granicą w kilku krajach, wówczas należy dodać kilka umów cywilnoprawnych.
   • Dieta/dzień – pole wykorzystywane przy wyliczaniu podstawy składek ZUS. Po wybraniu kraju oddelegowania ze słownika automatycznie podpowiada się aktualna stawka diety przypisana do danego kraju (pobrana z konfiguracji programu). Dieta powiązana z krajem oddelegowania jest nieedytowalna. Użytkownik może wpisać kwotę diety tylko wtedy, gdy nie wybrano kraju oddelegowania.
   • Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce – w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony (domyślne ustawienie), w wypłacie będzie naliczana zaliczka podatku. Jeśli parametr jest odznaczony, wtedy zaliczka podatku nie zostanie naliczona.
   • Metoda proporcjonalnego odliczenia – parametr jest aktywny po odznaczeniu opcji Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce. Parametr ma znaczenie informacyjnie, wpływa na wykazywanie kwot na deklaracji PIT-11.
   • Waluta rozliczenia – pole dostępne jest obok wartości umowy lub stawki za godzinę. Jeśli w umowie został wskazany kraj oddelegowania, wówczas podpowiada się waluta taka sama jak waluta diety. Użytkownik może ją zmienić.

Dodatkowe elementy wynagrodzenia. W konfiguracji typu wypłaty (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat) można wskazać czy kwota dodatku w wypłacie ma być wyliczana zawsze w PLN (waluta systemowa), czy w walucie wskazanej w umowie, z którą jest naliczany. Na zakładce [Ogólne] w sekcji Waluta w wypłacie została dodana opcja ‘Waluta z umowy cywilnoprawnej’.
Dodatek z takim ustawieniem, który jest powiązany z daną umową lub jest wypłacany z umową, naliczany w takiej samej walucie jak umowa.
Uwaga: Jeśli z umową jest wypłacany oskładkowany dodatek lub zasiłek, to informację o ubezpieczeniu zleceniobiorcy należy uzupełnić także na formularzu danych pracownika na zakładce [Ubezpieczenie].

Listy płac. W celu naliczenia wypłaty umowy za okres oddelegowania na formularzu listy płac o rodzaju ‘Umowa’ został dodany parametr Lista tylko dla zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę (domyślnie niezaznaczony). Po jego zaznaczeniu uaktywnia się sekcja: Kraj oddelegowania i waluty, w której należy wskazać kraj oddelegowania oraz walutę rozliczenia i diety. Jeśli został wybrany kraj oddelegowania, wówczas waluta rozliczenia i diety podpowiada się zgodna z walutą przypisaną do wskazanego kraju. Zaproponowana waluta rozliczenia podlega edycji przez Użytkownika. Waluta diety jest edytowalna tylko w przypadku braku kraju oddelegowania.

Jeśli na liście płac został wybrany kraj oddelegowania, to wypłaty zostaną naliczone tylko dla umów, które również mają wskazany ten kraj.

Dodatkowo podczas naliczenia wypłaty sprawdzana jest zgodność waluty rozliczenia umowy i listy płac. W przypadku wypłaty umowy, w której na zakładce [Ogólne] wskazano inną walutę niż waluta zadeklarowana, na liście płac pojawi się odpowiedni komunikat.

Wypłaty zleceniobiorców. W wypłacie za okres oddelegowania elementy wypłaty naliczane są w walucie:
– umowa – nalicza się w walucie ustawionej na formularzu umowy,
– dodatki, które mają ustawioną opcję ‘waluta z umowy cywilnoprawnej’ i zostały powiązane z umową lub są wypłacane w tej samej wypłacie co umowa – naliczane są w walucie pobranej z umowy,
– dodatki, które mają ustawioną ‘walutę systemową’ – wyliczane są w walucie PLN,
– wszystkie typy wypłat służące do rozliczeń standardowych nieobecności ZUS – liczone są zawsze w walucie systemowej (PLN).
Informacja o walucie dla poszczególnych elementów wypłaty jest wyświetlana na zakładce [Elementy wypłaty]. Po wejściu do elementu wypłaty naliczonego w walucie widoczna jest kwota tego elementu po przeliczeniu na PLN. Przeliczanie elementów wypłaty w walucie obcej jest realizowane według określonego kursu ustawionego dla listy płac, na której jest wypłata. Taki sam kurs stosowany jest dla wszystkich wypłat na danej liście płac.

Liczba diet. Dni pobytu za granicą, potrzebne do ustalania ilości diet do odliczenia od podstaw składek ZUS, są liczone na podstawie okresu od-do rozliczonej umowy. Liczba dni kalendarzowych umowy jest pomniejszona o dni nieobecności w dniach kalendarzowych odnotowane w tym okresie.

Wyliczona ilość dni, za które przysługują diety, jest widoczna w wypłacie i tam też w razie potrzeby może być modyfikowana. Zmiana liczby dni diety powoduje automatyczne przeliczenie podstawy składek ZUS w wypłacie.

Wyliczanie podstawy składek ZUS. Podstawa składek ZUS oddelegowanych zleceniobiorców jest wyliczana od sumy oskładkowanych elementów. Jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie, które pracownik otrzymał w danym miesiącu deklaracji, jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, wówczas podstawa jest pomniejszana o równowartość diet za pobyt za granicą,

Jeśli podstawa składek po pomniejszeniu o diety jest niższa od kwoty minimalnej podstawy składek ZUS, to jest wyrównywana do kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

W przypadku, kiedy przychód pracownika w danym miesiącu jest niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wówczas podstawę składek stanowi kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia.

Kwota przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia zapisana jest w konfiguracji programu w gałęzi Płace / Wynagrodzenia w polu Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg. (w 2023r. jest to kwota 6935 zł).

Podczas liczenia wypłaty umowy z tytułu dla oddelegowania podstawa składek ZUS wyliczana jest według tych zasad, z uwzględnieniem kwot zarówno z liczonej właśnie wypłaty, jak i kwot zapisanych w wypłatach naliczonych wcześniej do tego samego miesiąca deklaracji  dla tego zleceniobiorcy.

Uwaga: W przypadku zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę  podstawa  podatku nie jest pomniejszana o 30% diet należnych za okres pracy wykonywanej za granicą.

Waluty. Na formularzu wypłaty naliczonej na liście płac dla oddelegowanych, na zakładce [Waluty], wykazane są informacje o: walucie rozliczenia oraz diety wraz z kursem, kwocie sumy elementów wypłaty, składkach ZUS, PPK, składce zdrowotnej, zaliczce podatku, kwocie do wypłaty w walucie oraz w PLN, stawce diety za dzień.

Wyliczanie podstawy zasiłków/ Z 3a. Wliczając do podstawy chorobowego wynagrodzenie z miesiąca, w którym była naliczona wypłata umowy cywilnoprawnej za okres oddelegowania uwzględniona jest podstawa składek społecznych pomniejszona o składki ZUS. W podstawie są uwzględniane wszystkie elementy, które stanowiły podstawę składek społecznych, niezależnie od tego czy mają ustawione w konfiguracji wliczanie do podstawy zasiłku.

3. Przychód z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika. Umożliwiono automatyczne naliczanie przychodu z tytułu PPK w przypadku zwolnienia pracownika lub zakończenia umowy zleceniobiorcy w firmie, w której składki PPK są przekazywane do instytucji w kolejnym miesiącu w stosunku do ich pobrania z wypłaty (z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametr/ 2. Naliczanie wypłat nie jest zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK na podstawie składek z bieżącej wypłaty.Automatyczne naliczenia przychodu z tytułu PPK na podstawie kwoty składki PPK finansowanej przez pracodawcę z ostatniej wypłaty pracownika lub zleceniobiorcy jest uzależnione od parametru Przychód z tytułu PPK liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika znajdującego się w konfiguracji firmy Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ 2 Naliczanie wypłat.

Przy zaznaczonym parametrze, gdy:

 • pracownik etatowy w zapisie historycznym przypadającym na okres wynagrodzenia ma odnotowana datę zwolnienia i nie ma wpisanej informacji o przedłużeniu zatrudnienia,
 • zleceniobiorca ma umowę, która kończy się w miesiącu, za który jest naliczana wypłata i nie ma wprowadzonej informacji o kolejnej umowie, której okres od – do zawiera chociaż jeden dzień z kolejnego miesiąca w stosunku do naliczanej wypłaty

Podczas naliczania wypłaty za ostatni okres zatrudnienia pracownika etatowego lub zakończenia umowy cywilnoprawnej zostanie automatycznie (w tle) utworzona lista płac o rodzaju ‘Przych. PPK po zwolnieniu’, na której pracownikowi zostanie naliczona wypłata.

Lista płac wygenerowana automatycznie (w tle) będzie miała okres od – do odnoszący się do kolejnego miesiąca w stosunku do okresu deklaracji na liście płac z ostatnim wynagrodzeniem. Mechanizm dotyczy wynagrodzeń naliczanych na liście płac o rodzaju: Etat, Umowa, Zaliczka brutto, Inne dla osoby zwolnionej, będącej uczestnikiem PPK.

W wypłacie naliczonej do listy płac o rodzaju ‘Przych. PPK po zwolnieniu’ zostanie naliczony element ‘Przychód z tytułu PPK’ odpowiedni dla przychodu naliczonego w ostatniej wypłacie (Przychód z tytułu PPK/E dla wypłat etatowych, przychód PPK powiązany z daną umową w przypadku umów cywilnoprawnych) w wysokości wynikającej ze składek PPK finansowanych przez pracodawcę z ostatniej wypłaty. Kwota przychodu PPK naliczonego po zwolnieniu pracownika jest automatycznie uaktualniana w przypadku zmiany kwot lub elementów wypłaty za ostatni miesiąc zatrudnienia mających wpływ na kwotę składek PPK. Od tego przychodu nie zostanie naliczona zaliczka podatku, ponieważ od przychodu PPK powstałego po okresie zatrudnienia pracownika / zleceniobiorcy nie będzie już możliwości pobrania zaliczki na podatek. Kod tytułu ubezpieczenia będzie zgodny z danymi ustawionymi na formularzu danych kadrowych.

W wypłacie naliczonej do listy płac rodzaju ‘Przych. PPK po zwolnieniu’ jest możliwość edycji naliczonych kwot lub dodania elementów, ale jedynie tych, które stanowią Przychód PPK / mają zaznaczony w konfiguracji parametr Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych.

Kwota przychodu z tytułu PPK zostanie wykazana:

 • w deklaracji PIT-11 – za rok, zgodny z rokiem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu,
 • w deklaracji ZUS RCA – w miesiącu zgodny z miesiącem deklaracji ustawionym na liście, na której naliczono przychód PPK po zwolnieniu.

 

4.Deklaracje podatkowe:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej PIT-4R (13) na formularzu obowiązującym za rok 2023.
  W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2024.0.1 wysyłka deklaracji PIT-4R(13) do systemu e-Deklaracje została zablokowana. Podczas próby wysyłki pojawi się odpowiedni komunikat.
 • Dodano nowy wzór wydruku dla deklaracji podatkowej PIT‑4R(13)
 • Dodano nowy formularz oraz wydruk zaliczki podatku na PIT-4R w wersji 19. Domyślnie podczas dodawania zaliczki na PIT-4R podpowiada się nowy formularz.
 • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji oraz wydruku zaliczki podatku na PIT‑4R(13) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

5.Filtr lista pracowników. Na ‘Liście pracowników’ w polu Filtr zostały dodane filtry:

 • #(G) Pracownicy do badania – domyślnie filtr wyświetla listę pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej.
 • #(G) Kończące się umowy o pracę – filtr domyślnie wyświetla listę pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej.
  Filtry wyświetlają te same osoby co analizy ‘Pracownicy do badania’ i ‘Kończące się umowy o pracę’ w Informacjach o firmie. Domyślne zakresy dat filtra można zmienić ustawiając termin w analizie z poziomu  Start Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące.

6.Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę. Dodano wydruk Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza pracownika Wydruki kadrowe/ Rozwiązanie umowy o pracę lub Rozwiązanie umowy o pracę (sPrint) po zaznaczeniu w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku opcji ‘za porozumieniem stron’.

7.Comarch Migrator. Umożliwiono przenoszenie danych dotyczących dochodu zwolnionego z podatku dla pracowników oddelegowanych. W arkuszu nowe dane powinny być oznaczone odpowiednią wartością w kolumnie Pozycja_PIT (PIT-11_Dochod_zwol, PIT-11_Dochod_zwol_emeryt , PIT-11_Dochod_zwol_26lat). Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszu Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia PIT-11, z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

Więcej szczegółowych informacji na temat zmian i poprawek do programu w zakresie modułu Kadry i Płace można znaleźć Tutaj.

Handel z Magazynem

1.Faktura rozliczająca zaliczki.
Od 1 września 2023 r., zgodnie z art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia Faktury Zaliczkowej jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał środki. Na tej podstawie udostępniono dodatkową ścieżkę rozliczania zaliczek. Zaliczki, które zostały wprowadzone bezpośrednio w menu Kasa/Bank i nie posiadają powiązanych Faktur Zaliczkowych mogą zostać rozliczone podczas wystawiania Faktury Sprzedaży.Aby wskazać zaliczki do rozliczenia na formularzu Faktury Sprzedaży można przejść na zakładkę [Płatności] i użyć ikony  w sekcji Zaliczki do rozliczenia. Zostanie otwarta lista dokumentów do rozliczenia, na której wyświetlą się wszystkie nierozliczone wpłaty dla wskazanego na formularzu kontrahenta.
Lista domyślnie filtrowana jest według zakresu dat od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do daty bieżącej, można również określić zakres dat według uznania. Należy jednak pamiętać, że aby informacja o rozliczonych wpłatach została umieszczania na wydruku Faktury, daty tych wpłat muszą zawierać się w miesiącu daty sprzedaży wskazanej na dokumencie i być od niej mniejsze lub równe. Na liście proponowane są wyłącznie dokumenty w walucie, w jakiej wystawiana jest Faktura Sprzedaży. Jeżeli występują nierozliczone zaliczki dla wskazanego na formularzu kontrahenta, spełniające kryterium zakresu dat, a użytkownik ich nie wskazał w trakcie edycji, podczas zatwierdzania dokumentu wyświetli się pytanie: Kontrahent [Kod kontrahenta]  posiada nierozliczone zaliczki. Czy chcesz rozliczyć zaliczki z wystawioną fakturą?

– wybór opcji TAK spowoduje automatyczne otwarcie okna z listą dokumentów do rozliczenia, gdzie zakres dat w filtrach będzie domyślnie ustawiony od pierwszego dnia miesiąca do dnia równego dacie sprzedaży wskazanej na formularzu dokumentu. W trakcie wyboru zapisów z  listy, w kolumnie Do rozliczenia można określić kwotę jaka ma zostać rozliczona z wybranego zapisu, domyślnie jest to kwota równa 100% środków dostępnych do rozliczenia.

Po zaakceptowaniu wyboru wskazana kwota zostanie przeniesiona do tabeli zaliczek, do kolumny Kwota gdzie również można ją zmodyfikować. Przekazanie dokumentu do KSeF blokuje możliwość usunięcia powiązanych wpłat. Informacja o rozliczonych zaliczkach, ich kwocie oraz dacie otrzymania drukowane są na wydruku Faktury sPrint.

– Wybór opcji NIE spowoduje standardowe zatwierdzenie dokumentu. Żadna z wpłat zarejestrowana dla wskazanego na dokumencie kontrahenta nie zostanie rozliczona.

2.KSeF – Import Faktur korygujących. Umożliwiono import Faktur korygujących, na których wykazane są dane przed korektą i po korekcie, jako osobne wiersze z odrębną numeracją.

3.Podgląd załączników na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych. Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych i korektach do nich, umożliwiono podgląd załączników podpiętych do powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Na formularzu dokumentu, z którym powiązany jest co najmniej jeden dokument OBD z załącznikiem, dostępny jest przycisk  Podgląd dokumentu z biblioteki. Podgląd załącznika wyświetlany jest w oknie z lewej strony formularza. Jeśli załączników jest więcej niż jeden, wówczas po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy. 

Pośród istotnych zmian warto zwrócić uwagę na KSeF – Krajowy System e-Faktur.

 • Dostosowano eksport oraz import dokumentów do obowiązującej od 1 września struktury logicznej FA(2).
 • W menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF dodano parametr Aktywuj wymianę danych z KSeF. Skonfigurowanie integracji z KSeF oraz import i eksport dokumentów możliwy jest wyłącznie po zaznaczeniu tego parametru.
 • Jeżeli Faktura Sprzedaży posiada kilka płatności w różnych walutach to informacja o kwocie płatności jest wysyłana wraz z odpowiednią walutą.
 • Jeżeli na Fakturze Sprzedaży dla osoby fizycznej wprowadzony jest numer NIP, to dokument jest eksportowany do KSeF wraz z numerem NIP.
 • Kod SWIFT uzupełniony na karcie banku jest przenoszony do KSeF.
 • Podczas przenoszenia dokumentów z KSeF do handlu dla pozycji z dokumentu, których nie odnaleziono w bazie, proponowane jest założenie nowych kart towarów/usług. Jeżeli użytkownik zdecyduje o utworzeniu nowej karty cennikowej oprócz podstawowych danych, do pola Kod u dostawcy, znajdującym się na karcie cennikowej w zakładce [Dodatkowe], przenoszona jest informacja o indywidulanym kodzie produktu dostawcy, pod warunkiem, że został wyszczególniony na dokumencie.
 • Umożliwiono seryjną zmianę parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF z poziomu listy kontrahentów.

Więcej szczegółowych informacji na temat zmian i poprawek do programu w zakresie modułu Handel z Magazynem można znaleźć Tutaj.

Księgowość

1.Księgowość kontowa. Konta księgowe dla różnic kursowych. Umożliwiono określenie domyślnych kont księgowych dla różnic kursowych indywidualnie dla każdej firmy. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową.

Zmiana w Konfiguracji. Możliwość wskazania kont księgowych dla różnic kursowych jest dostępna w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na nowej zakładce [Konta różnic kursowych]. Na zakładce dostępna jest lista walut wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty, za wyjątkiem waluty systemowej.

Na zakładce [Konta różnic kursowych] nie ma możliwości dodania oraz usuwania walut. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje dodanie tej waluty na zakładce [Konta różnic kursowych] (bez uzupełnionych kont dla różnic kursowych). Usunięcie waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje usunięcie tej waluty z zakładki [Konta różnic kursowych].

Kolumny Symbol oraz Nazwa waluty nie podlegają edycji.

Konta dla różnic kursowych użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie. Istnieje możliwość uzupełnienia dowolnego konta księgowego, niezależnie od okresu obrachunkowego. Po wpisaniu numeru konta w kolumnie Konto Wn i/lub Konto Ma, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  Zapisz wprowadzone zmiany.

W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu na zakładkę [Konta różnic kursowych] nie są przenoszone konta uzupełnione w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

Formularz dokumentu różnicy kursowej magazynu walut

Na dokument różnicy kursowej magazynu walut do pól Konto Wn/ Konto Ma przenoszone są konta uzupełnione dla danej waluty w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych]. Na formularz dodatniej różnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Ma, na formularz ujemnej różnicy kursowej magazynu walut pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Wn. Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy to na dokument różnicy kursowej magazynu walut pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

Księgowanie różnic kursowych magazynu walut za pomocą schematu księgowego

Jeżeli w schemacie księgowym służącym do księgowania różnic kursowych magazynu walut wybrano makra: @KontoRKWalWn@KontoRKWalMa to:

 • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] dla danej waluty uzupełniono konta dla różnic kursowych to są one pobierane na dekret.
 • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] uzupełniono nieprawidłowe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to podczas próby księgowania dokumentu pojawia się komunikat informujący o błędzie księgowania dokumentu.
 • Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

Generowanie dekretu różnicy kursowej z rozrachunków

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków to:

 • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] dla danej waluty uzupełniono konta dla różnic kursowych to są one pobierane na dekret różnicy kursowej. Na dekret dodatniej różnicy kursowej pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Ma, na dekret ujemnej różnicy kursowej pobierane jest konto uzupełnione w kolumnie Konto Wn
 • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] uzupełniono nieprawidłowe konto (np. wpisano numer konta syntetycznego) lub konta nie ma w planie kont w danym okresie obrachunkowym to w oknie generowania dekretu różnicy kursowej konto pozostanie puste.
 • Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret różnicy kursowej pobierane są konta uzupełnione na formularza waluty dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

2.Księgowość. Przeszacowanie walut. Dodano możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca/kwartału oraz jego zaksięgowania na początek okresu po drugiej stronie konta, ze znakiem plus. Funkcje są dostępne jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową.


Zmiana w Konfiguracji

Możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dla nowego parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji miesiąca lub kwartału. Domyślnie dla parametru wskazana jest opcja okresu obrachunkowego. Zaznaczenie opcji jest możliwe jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych.

Jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych użytkownik ma możliwość wskazania dla nowego parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji:

 • stornem czerwonym – umożliwia księgowanie na początek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Opcja domyślnie zaznaczona.
 • stornem czarnym – umożliwia księgowanie na początek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus

Ustawienie parametrów Przeszacowanie walut na koniec oraz Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu jest przenoszone do nowej firmy jeżeli w kreatorze konfiguracji parametrów firmy zaznaczona zostanie opcja kopiowania parametrów konfiguracyjnych firmy, zgodnie z ustawieniami w ostatnim okresie obrachunkowym w firmie, z której kopiowane są ustawienia.

Formularz przeszacowania walut

Na formularzu przeszacowania walut w przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji:

 • miesiąca – podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień miesiąca wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego miesiąca. Nie ma możliwości wskazania innej daty niż ostatni dzień miesiąca. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień miesiąca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego miesiąca.
  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia miesiąca i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.
 • kwartału – podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień kwartału wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego kwartału. Nie ma możliwości wskazania innej daty niż ostatni dzień kwartału. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień miesiąca powoduje ustawienie ostatniego dnia danego kwartału. W przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego, który kończy się w trakcie kwartału (np. w maju), ustawia się ostatni dzień tego okresu (np. 31.05).
  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia kwartału i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.
 • okresu obrachunkowego – na dokumencie przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień okresu obrachunkowego. Nie ma możliwości wskazania innej daty. Próba zmiany na datę inną niż ostatni dzień okresu obrachunkowego powoduje ustawienie ostatniego okresu obrachunkowego.
  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia okresu obrachunkowego i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.
 

Księgowanie przeszacowania walut

Funkcja uruchamiająca księgowanie na koniec okresu generuje polecenie księgowania z datą wpisaną na dokumencie przeszacowania walut w polu Data.

Funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu generuje polecenie księgowania w zależności od ustawienia parametru Przeszacowanie walut na koniec:

 • miesiąca – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego miesiąca,
 • kwartału – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego kwartału,
 • okresu obrachunkowego – polecenie księgowania generowane jest z datą pierwszego dnia kolejnego okresu obrachunkowego.

W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji stornem czerwonym, księgowanie na początek okresu jest wykonane po tej samej stronie konta,  co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus.

W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji stornem czarnym, księgowanie na początek okresu jest wykonane po przeciwnej stronie konta,  co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.

W przypadku zaznaczenia w Konfiguracji dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu opcji stornem czarnym, księgowanie na początek okresu jest wykonane po przeciwnej stronie konta,  co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Przenoszenie numeru własnego do identyfikatora księgowego to ID księgowy na zapisie księgowym przeszacowania walut nadawany jest zgodnie ze schematem: Kolejny_numer/Rok/PWAL

3. Rejestr VAT zakupu. Dla firm niezarejestrowanych do VAT w rejestrze VAT zakupu umożliwiono ustawienie odliczeń na NIE na dokumentach dodanych za pomocą usługi Comarch OCR. W tym celu w Konfiguracji Firmy dodano nową gałąź OCR/ Parametry, w której dodano domyślnie odznaczony parametr Ustawiaj odliczenia na NIE w rejestrze VAT zakupu. Po zaznaczeniu parametru, w rejestrze VAT zakupu na każdym dokumencie dodanym w tej firmie za pomocą usługi Comarch OCR odliczenia ustawiane są automatycznie na Nie. Użytkownik ma możliwość zmiany odliczeń na dokumentach na Tak lub Warunkowo.

4.Biuro Rachunkowe. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dodano możliwość podglądu zapisów księgowych dla podświetlonej lub zaznaczonej firmy. Podgląd ten możliwy jest z listy firm po kliknięciu ikony Zapisy księgowe dostępnej na górnej wstążce w zakładce Operacje seryjne w sekcji Ogólne.

Ikona Zapisy księgowe jest widoczna jeżeli podczas logowania do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe został pobrany jeden z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH) lub Księga Handlowa Plus (KHP).

Po kliknięciu ikony Zapisy księgowe, w zależności od wybranego w firmie rodzaju księgowości: ewidencja ryczałtowa, księga podatkowa, księgowość kontowa otwiera się odpowiednio okno z zapisami księgowymi w ewidencji ryczałtowej, w księdze podatkowej lub dziennikach. W przypadku podglądu zapisów księgowych dla firmy z ustawionym rodzajem księgowości Ewidencja ryczałtowa lub Księga podatkowa okno z zapisami księgowymi prezentuje zapisy za bieżący miesiąc i rok. Na oknie zapisów księgowych Użytkownik może zmienić poprzez dostępne w filtrze aktywnym parametry okres za jaki mają się wyświetlać zapisy księgowe. W przypadku, gdy dla danej firmy zmieniony zostanie okres wyświetlania zapisów księgowych, ponowne uruchomienie podglądu zapisów księgowych dla tej firmy będzie zapamiętane według ostatnich ustawień wprowadzonych przez Użytkownika.

W przypadku podglądu zapisów księgowych firmy, która jako rodzaj księgowości ma ustawioną Księgowość kontową, zapisy te prezentowane są dla bieżącego okresu obrachunkowego ustawionego w danej firmie w Konfiguracji firmy/Księgowość/Księgowość kontowa. Jeśli Użytkownik chce podejrzeć zapisy z innych okresów obrachunkowych niż ten ustawiony w konfiguracji firmy jako bieżący, należy w pierwszej kolejności zalogować się poprzez Comarch ERP Optima do danej firmy, zmienić okres obrachunkowy w konfiguracji, następnie na nowo zalogować się do Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe i podejrzeć zapisy księgowe.

Po otwarciu z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe okna zapisów księgowych Użytkownik może dodawać, zmieniać oraz usuwać zapisy księgowe w firmie.

Aby podejrzeć zapisy księgowe kolejnej firmy należy zamknąć obecnie otwartą listę zapisów księgowych, na liście firm podświetlić kolejną firmę i kliknąć na ikonę Zapisy księgowe ponownie.

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian do programu w zakresie Księgowości można znaleźć Tutaj.

Ogólne i Kasa/Bank

Rachunek bankowy dla waluty. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono przypisanie kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty. Dzięki temu na Fakturze Zakupu oraz na dokumentach w rejestrze VAT zakupu oraz ewidencji dodatkowej kosztów podpowiadany jest rachunek w walucie zgodnej z walutą dokumentu.
Formularz kontrahenta
Na formularzu kontrahenta na zakładce [Płatności] podczas dodawania lub edycji rachunku bankowego dostępne jest pole Waluta z rozwijalną listą walut.

Dodając nowy rachunek bankowy, w polu Waluta podpowiadana jest waluta ustawiona w Konfiguracji Programu jako domyślna (najczęściej PLN). Operator może zmienić tę walutę na inną.
Jeżeli dla kontrahenta będzie to pierwszy rachunek w określonej walucie, jest on oznaczany jako domyślny. Program pilnuje, żeby dla określonej waluty był tylko jeden domyślny rachunek bankowy. Jeżeli więc zostanie przez operatora na formularzu rachunku bankowego kontrahenta zaznaczony parametr Domyślny, na innym rachunku bankowym w tej samej walucie, który poprzednio był rachunkiem domyślnym, ten parametr zostanie odznaczony.
Podczas zapisywania karty kontrahenta program sprawdza, czy dla wskazanej na zakładce [Płatności] domyślnej waluty kontrahenta istnieje domyślny rachunek w tej walucie. W przypadku braku takiego rachunku wyświetlany jest komunikat: Dla domyślnej waluty kontrahenta nie wybrano rachunku bankowego. Czy chcesz przypisać domyślny rachunek bankowy dla tej waluty? Po kliknięciu opcji Tak Użytkownik kierowany jest na zakładkę [Płatności], gdzie może dodać nowy rachunek w określonej walucie lub na którymś z istniejących rachunków w określonej walucie zaznaczyć parametr Domyślny. Jeżeli istnieje tylko jeden rachunek w określonej walucie i nie jest oznaczony jako domyślny, po kliknięciu opcji Tak program automatyczne oznacza go jako domyślny i zapisuje formularz kontrahenta. Wybór opcji Nie na komunikacie powoduje zamknięcie karty kontrahenta bez zapisania zmian dot. domyślnego rachunku bankowego.
Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] w tabeli Numery rachunków bankowych dodana została kolumna Waluta. Wyświetlana jest w niej waluta wybrana na formularzu rachunku bankowego. Kolumna jest domyślnie widoczna.
Podczas konwersji z wcześniejszych wersji programu, na istniejących rachunkach bankowych kontrahentów ustawiana jest waluta systemowa (PLN). Użytkownik powinien zmienić walutę na inną, jeżeli określony rachunek bankowy jest prowadzony w innej walucie.
Dla rachunków bankowych kontrahentów pobieranych z wykazu podatników VAT (tzw. biała lista), ustawiana jest waluta PLN.
Informacje o walucie rachunku kontrahenta przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej oraz podczas importu z innej bazy danych.Podpowiadanie numeru rachunku bankowego na dokumentach

 • Rejestr VAT zakupu i ewidencja dodatkowa kosztów

Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu / ewidencji dodatkowej kosztów wyświetlany jest numer rachunku bankowego dla podmiotu wybranego jako domyślny płatnik na dokumencie. W polu Nr rach. bankowego podpowiadany jest domyślny rachunek tego płatnika dla waluty, w której wystawiony jest dokument.

Po rozwinięciu pola z numerem rachunku Użytkownik może wskazać inny rachunek niż domyślny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach złotówkowych w tym polu można wskazać wyłącznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego możliwe jest wybranie zarówno rachunku w walucie zgodnej z wybraną na dokumencie jak również rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma możliwości wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej.

W sytuacji, gdy dokument dodany został w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek w walucie obcej, wówczas pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste.

Na zdarzeniu w preliminarzu płatności wygenerowanym do dokumentu znajduje się numer rachunku który został podpowiedziany automatycznie bądź wybrany na dokumencie przez Użytkownika.

Dla dokumentów walutowych w rejestrze VAT zakupu, ze stawką VAT inną niż 0% lub NP i z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN generowane są dwa zdarzenia w preliminarzu płatności: na kwotę VAT w PLN i na kwotę netto w walucie. Na zdarzeniu związanym z kwotą VAT podstawiany jest domyślny numer rachunku bankowego płatnika w PLN. Na zdarzeniu związanym z kwotą netto w walucie obcej podstawiany jest numer rachunku bankowego dla waluty z formularza dokumentu.

Dostępna w rejestrze VAT operacja seryjna Zmień płatnika z zaznaczoną opcją Zaktualizuj nr rachunku bankowego weryfikuje w jakiej walucie jest wystawiony dokument i czy nowy podmiot ma dla tej waluty ustawiony domyślny numer rachunku bankowego. Po wykonaniu operacji domyślny numer rachunku jest podstawiany na dokumencie w rejestrze VAT oraz na płatności związanej z tym dokumentem. Jeżeli kontrahent nie posiada domyślnego rachunku bankowego w określonej walucie obcej, pole z numerem rachunku pozostaje puste (nie jest podstawiany rachunek w PLN). W przypadku dokumentu w walucie PLN, jeżeli kontrahent ma przypisany tylko domyślny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste.

 • Faktura zakupu

Na Fakturze Zakupu w module Handel wyświetlany jest numer rachunku bankowego dla podmiotu wybranego jako domyślny płatnik na dokumencie. W polu Nr rach. bankowego podpowiadany jest domyślny rachunek tego płatnika dla waluty, w której wystawiony jest dokument.

Po rozwinięciu pola z numerem rachunku Użytkownik może wskazać inny rachunek niż domyślny (podpowiedziany automatycznie na dokumencie). Na dokumentach złotówkowych w tym polu można wskazać wyłącznie rachunki bankowe w PLN. Na dokumentach walutowych w polu Nr rach. bankowego możliwe jest wybranie zarówno rachunku w walucie zgodnej z wybraną na dokumencie jak również rachunku w PLN. Na dokumencie walutowym nie ma możliwości wskazania rachunku bankowego w innej walucie obcej.

W sytuacji, gdy dokument dodany został w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek w walucie obcej, pole z numerem rachunku bankowego na dokumencie pozostaje puste.

Na zdarzeniu w preliminarzu płatności wygenerowanym do Faktury Zakupu znajduje się numer rachunku który został podpowiedziany automatycznie bądź wybrany na dokumencie przez Użytkownika.

Podczas importu Faktur Zakupu z plików XML poprzez funkcje dodatkowe, na dokument podstawiany jest domyślny numer rachunku kontrahenta w walucie zgodnej z walutą dokumentu.

 • Płatności dodawane ręcznie w preliminarzu

Na formularzu płatności w preliminarzu po wskazaniu kontrahenta, w polu z numerem rachunku bankowego podpowiadany jest domyślny numer rachunku w walucie zgodnej z walutą dokumentu. Na rozwijalnej liście pokazywane są wszystkie rachunki bankowe kontrahenta, bez względu na ich walutę.

W sytuacji, gdy płatność jest w walucie PLN a wybierany kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste. Użytkownik może samodzielnie wskazać z rozwijalnej listy wybrany rachunek.

W sytuacji, gdy płatność jest w walucie obcej a wybierany kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek w PLN, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste. Użytkownik może samodzielnie wskazać z rozwijalnej listy wybrany rachunek.

Jeżeli na płatności zostanie zmieniona waluta dokumentu / waluta rozliczenia, numer rachunku bankowego wskazany na płatności nie jest aktualizowany. W takim przypadku Użytkownik może sam w razie potrzeby wskazać odpowiedni numer rachunku bankowego.

Dostępna w preliminarzu płatności operacja seryjna Zmień podmiot z zaznaczoną opcją Zaktualizuj nr rachunku bankowego weryfikuje w jakiej walucie rozliczenia jest wprowadzona płatność i czy nowy podmiot ma dla tej waluty ustawiony domyślny numer rachunku bankowego. Jeżeli nowy podmiot ma domyślny rachunek bankowy w walucie zgodnej z waluta rozliczenia, ten numer rachunku jest podstawiany na zdarzeniu. Jeżeli kontrahent nie ma domyślnego rachunku w tej walucie, pole z numerem rachunku pozostawiane jest puste (nie jest podstawiany domyślny rachunek w PLN). W sytuacji, gdy dokument jest w walucie PLN a kontrahent ma przypisany wyłącznie domyślny rachunek walutowy, pole z numerem rachunku bankowego pozostawiane jest puste.

2.Comarch Apfino – Sprawdź kontrahenta. Dzięki integracji z platformą Comarch Apfino umożliwiono weryfikację wiarygodności danego kontrahenta w wielu bazach danych i rejestrach. Informacje na temat kontrahenta zbierane są z bazy BIG InfoMonitor oraz rejestrów publicznych: GUS, CEiDG, KRS, listy sankcyjnej MSWiA oraz białej listy podatników VAT. Klient posiadający konto w Comarch Apfino, mający włączoną usługę Sprawdź kontrahenta i wykupiony odpowiedni pakiet, może weryfikować swoich kontrahentów zarówno z poziomu platformy Comarch Apfino, jak również bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Więcej informacji dotyczących usługi Sprawdź kontrahenta dostępnych jest na stronie: https://apfino.pl/sprawdz-kontrahenta/.
.
Usługa Sprawdź kontrahenta nie weryfikuje czy kontrahent jest dłużnikiem tylko czy widnieje w rejestrze dłużników. Kontrahent może występować w rejestrze dłużników ale nie być dłużnikiem (np. może dla niego występować wpis dodany przez firmę ubezpieczeniową o terminowym opłaceniu polisy).
Wygenerowane dla kontrahentów raporty po upływie 90 dni od ich utworzenia są usuwane z platformy Comarch Apfino (wynika to z ustawowego terminu 90 dni – zgodnie z Art. 47-48 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).
Na formularzu operatora (w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Parametry cd] w sekcji Comarch Apfino dodany został parametr Prawo do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Parametr jest domyślnie zaznaczany podczas dodawania operatora będącego administratorem. Podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu parametr jest zaznaczany na istniejących kartach operatorów z uprawnieniami administratora.
Przy próbie weryfikacji kontrahenta przez operatora bez zaznaczonego tego parametru wyświetlana jest informacja: Nie posiadasz uprawnień do sprawdzania kontrahentów w rejestrach dłużników. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie.Na liście kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci) dodana została sekcja Comarch Apfino a w niej ikona  Sprawdzanie kontrahentów. Po kliknięciu na nią rozwijane są 2 opcje:

 • Sprawdź w rejestrach dłużników,
 • Przekaż do Comarch Apfino.

Te same 2 opcje dostępne są również w menu podręcznym, dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów.

Jeżeli konfiguracja po stronie Comarch ERP Optima jest poprawna, sprawdzane jest włączenie usługi Sprawdź kontrahenta po stronie Comarch Apfino oraz czy wykupiony został odpowiedni pakiet. Jeżeli po stronie Comarch Apfino usługa nie została włączona lub nie ma dostępnego pakietu, pojawia się komunikat umożliwiający przejście do portalu Comarch Apfino i uruchomienie usługi lub wykupienie pakietu.

W przypadku prawidłowo skonfigurowanej usługi, numery NIP kontrahentów przekazywane są do Comarch Apfino. Tam następuje weryfikacja, czy zostały już wygenerowane dla nich raporty bezpośrednio w portalu. Jeżeli raporty zostały już wcześniej wygenerowane, są udostępniane w Comarch ERP Optima. W przeciwnym razie zamawiane są raporty dla wybranych kontrahentów, pomniejszając liczbę raportów jaką Klient ma wykupioną w pakiecie w Comarch Apfino.

Jeżeli na liście kontrahentów zaznaczono przynajmniej jednego, dla którego w ciągu 90 dni generowany był raport, pojawi się komunikat o treści: Część kontrahentów była już sprawdzana w rejestrach dłużników. Czy sprawdzić ich ponownie? Po kliknięciu na opcję Tak, sprawdź nastąpi wygenerowanie raportów dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów. Wybór opcji Nie, sprawdź tylko niezweryfikowanych spowoduje, że podczas generacji raportów pominięci zostaną już sprawdzeni wcześniej kontrahenci.

Na liście kontrahentów dodana została domyślnie widoczna kolumna Rejestry dłużników. Dla każdego z kontrahentów (z wyjątkiem kontrahenta !NIEOKREŚLONY!) widoczne są w niej informacje:

 • Sprawdź – informacja widoczna dla kontrahenta dla którego nie została zapisana data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią uruchamiane jest sprawdzanie pojedynczego kontrahenta, a po wygenerowaniu raportu opis Sprawdź w kolumnie zmieniany jest na Zobacz raport.
 • Zobacz raport – informacja widoczna dla kontrahenta, dla którego zapisana została data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią otwierana jest strona Comarch Apfino ze szczegółowym raportem.

Po otrzymaniu informacji z Comarch Apfino o zakończonej weryfikacji, pojawia się komunikat o tym czy kontrahent widnieje czy nie widnieje w rejestrze dłużników.

W przypadku prawidłowo skonfigurowanej usługi, numery NIP kontrahentów przekazywane są do Comarch Apfino. Tam następuje weryfikacja, czy zostały już wygenerowane dla nich raporty bezpośrednio w portalu. Jeżeli raporty zostały już wcześniej wygenerowane, są udostępniane w Comarch ERP Optima. W przeciwnym razie zamawiane są raporty dla wybranych kontrahentów, pomniejszając liczbę raportów jaką Klient ma wykupioną w pakiecie w Comarch Apfino.

Jeżeli na liście kontrahentów zaznaczono przynajmniej jednego, dla którego w ciągu 90 dni generowany był raport, pojawi się komunikat o treści: Część kontrahentów była już sprawdzana w rejestrach dłużników. Czy sprawdzić ich ponownie? Po kliknięciu na opcję Tak, sprawdź nastąpi wygenerowanie raportów dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów. Wybór opcji Nie, sprawdź tylko niezweryfikowanych spowoduje, że podczas generacji raportów pominięci zostaną już sprawdzeni wcześniej kontrahenci.

Na liście kontrahentów dodana została domyślnie widoczna kolumna Rejestry dłużników. Dla każdego z kontrahentów (z wyjątkiem kontrahenta !NIEOKREŚLONY!) widoczne są w niej informacje:

 • Sprawdź – informacja widoczna dla kontrahenta dla którego nie została zapisana data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią uruchamiane jest sprawdzanie pojedynczego kontrahenta, a po wygenerowaniu raportu opis Sprawdź w kolumnie zmieniany jest na Zobacz raport.
 • Zobacz raport – informacja widoczna dla kontrahenta, dla którego zapisana została data weryfikacji/raportu, po kliknięciu na nią otwierana jest strona Comarch Apfino ze szczegółowym raportem.

Po otrzymaniu informacji z Comarch Apfino o zakończonej weryfikacji, pojawia się komunikat o tym czy kontrahent widnieje czy nie widnieje w rejestrze dłużników.

W obu przypadkach możliwe jest otwarcie raportu w Comarch Apfino z poziomu dostępnego w komunikacie linka.

Jeżeli po kliknięciu na informację Zobacz raport na liście kontrahentów okaże się, że raport po stronie Comarch Apfino nie został jeszcze wygenerowany, pojawi się komunikat informujący o tym fakcie.


Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian do programu w zakresie Księgowości można znaleźć Tutaj

Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są w ulotce, która jest dostępna do pobrania Tutaj

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top