...
Comarch IBARD

Wiosenna promocja na IBARD

Przywitaj wiosnę z Comarch IBARD
Otrzymaj 3 miesiące backupu za darmo

Z okazji nadchodzącej wiosny producent Comarch przygotował ciekawą promocję dla nowych użytkowników usługi Comarch IBARD.

Comarch IBARD to aplikacja umożliwiająca bezpieczny i intuicyjny backup danych, zarówno z komputerów jak i urządzeń mobilnych. System pozwala na synchronizację i szyfrowanie danych oraz zawansowane udostępnianie zarówno wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Klienci, którzy zakupią nową usługę Comarch IBARD w abonamencie rocznym, w okresie promocyjnym otrzymają zakupioną usługę na okres 15 miesięcy od dnia zakupu. To aż 3 miesiące za darmo!

Dla kogo?

Promocja skierowana jest do nowych klientów Comarch IBARD.

Czas trwania promocji:

Promocja trwa od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.

Pełny regulamin promocji znajduje się poniżej.

Regulamin promocji „Wiosna z Comarch IBARD”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
promocja pod nazwą „Wiosna z Comarch IBARD” (zwana dalej „Promocją”).
2. Organizatorem promocji jest COMARCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła
II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, REGON 350527377. Wysokość kapitału
zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.
3. Promocja polega na wydłużeniu okresu świadczenia usługi Comarch IBARD z 12 do 15 miesięcy, w
przypadku zakupu nowego konta Comarch IBARD.
4. Promocja trwa od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. (dalej: Okres promocyjny). Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji.
5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
• Klient – podmiot gospodarczy który zawiera z Comarch umowę o świadczenie usług Comarch
ERP
• Nowe konto Comarch IBARD – wydzielona przestrzeń Systemu Comarch IBARD określona
unikalnym Loginem Klienta i zabezpieczona Hasłem Klienta, zarejestrowana w Okresie
promocyjnym.

§2 Zasady Promocji
1. Klienci, którzy zakupią nową usługę Comarch IBARD w abonamencie rocznym, w okresie
promocyjnym otrzymają zakupioną usługę na okres 15 miesięcy od dnia zakupu.
2. Zakupu usługi można dokonać poprzez:
a) Sklep Comarch
b) stronę Comarch Cloud
c) Autoryzowanego Partnera Comarch.
3. Nowym kontem nie jest konto, które wcześniej było zarejestrowane w systemie Comarch Cloud.

§3 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A. lub ofertami
specjalnymi Comarch S.A.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.ibard.com/pl/ibard3mc/.
5. Comarch S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany
regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie
https://www.ibard.com/pl/ibard3mc/.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały
reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu działań podjętych na mocy niniejszego będą podlegały do
rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top