...

Nowa wersja programu Comarch ERP Optima 2023.3.1

Najnowsza wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1

Najnowsza wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 dostępna jest od 16.03.2023. Wprowadzono w niej sporo nowości i zmian, aby jak najlepiej dostosować program do aktualnych przepisów. W poniższym artykule przedstawimy najistotniejsze modyfikacje, które zostały wprowadzone do najnowszej wersji programu.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczenia i wysyłki deklaracji CIT-8E(3) oraz PIT-37(29) na formularzach obowiązujących za rok 2022,  a także możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje.  

W nowej wersji wprowadzono również zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu dotyczące pracy zdalnej, jak również umożliwiono edycję oferty opublikowanej na platformie wszystko.pl

W module Kadry i Płace zostały wprowadzone następujące zmiany:

Comarch ERP Optima
 • Aktualne wskaźniki.

Wartości obowiązujące od 01.03.2023 r.

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6733,49 zł
 • minimalna stawka uczniów I roku: 336,67 zł
 • minimalna stawka uczniów II roku: 404,01 zł
 • minimalna stawka uczniów III roku: 471,34 zł
 • młodociany – przyuczenie: 269,34 zł
 • najniższa emerytura: 1588,44 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia alimentacyjne: 681,97 zł
 • kwota wolna od potrąceń z zasiłków dla potrącenia z innych tytułów: 1125,26 zł

 

Wartości obowiązujące od 01.04.2023 r.

 • wskaźnik waloryzacji: 109,4%.

 

 • Praca zdalna.

Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy.

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W programie, w celu ewidencji okazjonalnej pracy zdalnej, wprowadzono nową standardową strefę ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’.

Aby kontrolować roczny limit  pracy okazjonalnej , dodano nowy parametr Roczny limit pracy zdalnej okazjonalnej” w konfiguracji programu OPTIMA w gałęzi System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ Dane kadrowe i deklaracje.

Dodatkowo w widoku planu i kalendarza dodano miejsce w którym jest wyświetlana ilość dni zdalnej pracy.

Umożliwiono także wydrukowanie z COMARCH OPTIMA Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej

Pracownicy będą mogli się również ubiegać  o rekompensaty części wydatków związanych z pracą zdalną.
W COMARCH ERP OPTIMA dodano więc nowe typy wypłat : Ryczałt z tytułu pracy zdalnej , Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej.

 

 • Składka zdrowotna właściciela

Nowa wersja Optima 2023.3.1 umożliwia rozliczenie rocznej składki zdrowotnej właściciela za 2022 rok. Należy podkreślić, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy rozliczyć w deklaracji ZUS za kwiecień 2023 roku.

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej uzależnione jest od sposobu opodatkowania w efekcie, której może powstać nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej:

-opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub podatek liniowy)  rozliczenie polega na porównaniu składek opłacanych w trakcie roku z rzeczywistą składką zdrowotną wyliczoną w oparciu o ostateczny roczny dochód przedsiębiorcy, będący roczną podstawą składki;

-ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczenie polega na porównaniu przychodu z danego roku podatkowego ze składkami, które przedsiębiorca opłacił w oparciu o przychody z bieżącego roku lub w oparciu o prognozę z ubiegłego roku.

 Ponadto warto dodać, że w celu rozliczenia składki zdrowotnej, na formularzu wypłaty właściciela dodano zakładkę Zdrow. roczna. Zakładka wykazuje informacje o składce zdrowotnej za poprzedni rok, właścicieli rozliczających podatek według skali, liniowo lub ryczałtowo. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ręcznej korekty, czyli zmiany pól po zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń.

W związku z tym, że w deklaracji rocznej należy przekazać informacje o zmianie opodatkowania w trakcie roku, na zakładce dodano dwa parametry:

-Zmiana formy opodatkowania od stycznia

-Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 .

 

 • GUS Z-12 oraz Kody tytułu ubezpieczeń

W najnowszej wersji umożliwiono eksport danych do sprawozdania GUS Z-12 do pliku.csv za 2022 rok. Co więcej, zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 r. Zmieniono opis kodu 2110, natomiast kody 1112,

1113, 2120 oznaczono jako historyczne.

 

 • Wydruk ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b

Nowa wersja Optima 2023.3.1 posiada dostosowane wydruki ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b do nowych wzorów opublikowanych przez ZUS. Przed wydrukiem Zaświadczenie płatnika składek (Z-3a), należy uwzględnić  sekcję Rodzaj wniosku z parametrami do wyboru pierwszorazowy lub kontynuacja.

 

 • Wydruk Karta pracy oraz Karta pracy skrócona

Dodatkowo wprowadzono zmiany w wykazywaniu nadgodzin i czasu wolnego udzielonego za nie. W kolumnie Praca wykazywane będą nadgodziny oznaczone do odbioru w bieżącym miesiącu. Nie będzie natomiast wykazywany czas pracy oznaczony jako czas wolny płatny (W.PŁ).

W kolumnie Nieobecności/Odbiór nadgodzin dodano informację, kiedy wystąpiły nadgodziny oznaczone jako do odbioru oraz czas wolny.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.3.1: Płace i Kadry znajdują się pod linkiem:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-37/

W module CRM zostały wprowadzone następujące zmiany:

Windykacja należności: na formularzu dodano nowy  parametr Wyślij jedną wiadomość e-mail dla wszystkich płatności z tym samym terminem płatności. 

W przypadku, gdy dla kontrahenta jest kilka płatności podlegających windykacji z tym samym terminem płatności to:

 • jeśli parametr jest zaznaczony, dla takich płatności wysyłana jest zbiorcza wiadomość mailowa,
 • parametr jest odznaczony, do każdej płatności generowany jest osobny mail.

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.3.1 w module CRM znajdują się pod linkiem:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/crm-i-serwis-3/

W module Księgowość zostały wprowadzone następujące zmiany:

Ciekawą nowością w module Księgowość jest umożliwienie naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje:

 • PIT-37(29) z załącznikami: PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9),
 • CIT-8E(3) z załącznikiem CIT/EZ(3).

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż podczas dodawania deklaracji PIT-37(29), CIT-8E(3) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022, tzn. za okres od 01.01.2022.

Na formularzu deklaracji PIT-37(29) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji Przychody zwolnione od podatku. Dodano również nowe przychody objęte zwolnieniem. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem.

Natomiast, jeżeli na formularzu deklaracji PIT-37(29) zaznaczono Ulga dla rodzin 4+ to podatnik lub małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci.

Kwota w poz. 130 Obliczony podatek na deklaracji PIT-37(29) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – 3600 zł,
 • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł.

Dodatkowo ważną funkcjonalnością jest możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

Więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.3.1 w module Księgowość znajdują się pod linkiem:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-36/  

Następnie w module Handel zostały wprowadzone następujące zmiany:

Udostępniono możliwość wysyłki dokumentów do Krajowego System e-Faktur za pomocą tokena wygenerowanego bezpośrednio na stronie KSeF (https://www.podatki.gov.pl/ksef/).

Natomiast więcej szczegółowych informacji na temat nowości i zmian w wersji 2023.3.1 w module Handel znajdują się pod linkiem:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-31/         

Zmiany ogólne:

Login SQL

Nowa wersja Optima 2023.3.1 daje możliwość pracy w programie, wykorzystując połączenie z serwerem SQL na innym loginie niż CDNOperator. Po zmianie hasła do loginu i po uruchomieniu programu pojawia się okno informujące o zmianie hasła. Na oknie aktywne jest pole Login, które umożliwia wpisanie innego loginu niż standardowy.

Comarch ERP Optima

Wymagania sprzętowe i systemowe:

Wersja Comarch ERP Optima 2023.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

COMARCH ERP OPTIMA nie jest już wspierane na systemach WINDOWS 8 , WINDOWS 7 , WINDOWS Server 2008 i starszych.

Gwarancja: wersja 2023.3.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 24.10.2022.

System operacyjny: Windows 11,  10,  8.1,  Server 2012, Server 2012 R2,  Server 2016, Server 2019, Windows Server 2022.

Współpraca z Microsoft SQL Server:

Od wersji 2023.3.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2014.

Natomiast jeżeli posiadasz wersję bazy danych MSSQL starszą niż 2014 konieczne będzie zainstalowanie nowszej wersji serwera MSSQL.

Szczegółowe wymogi techniczne, jakie należy spełnić przed instalacją nowej wersji Comarcg ERP Optima można sprawdzić na stronie:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023/index.php/dokumentacja/instalacja-i-reinstalacja-systemu-31/

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Adres

Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP:  952-222-39-04 
REGON: 520963405

Telefon

Wyślij nam wiadomość

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top