...
Nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.6.1

Nowości i zmiany w wersji 2023.6.1

Od 24.08.2023 będzie można pobrać instalator wersji stacjonarnej do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2023.6.1. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości i zmiany, które przygotował dla nas producent z podziałem na poszczególne moduły.

Nowości i zmiany w module Płace i Kadry

1.Nowe kody ZUS. Wprowadzono zmiany w liście kodów ZUS:

 • Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia. Dodano nowe kody 0942 i 1823 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów: 1110, 1811, 1812, 2110, 2210, 2510, 2511.
 • W słowniku kodów ‘Pozycje na deklaracji ZUS’ dostępnym na formularzu typu wypłaty/nieobecności dodano nowe pozycje:

-w sekcji ‘Przerwy w opłacaniu składek’:
– 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

-w sekcji ‘Zasiłki związane z rozliczeniem nieobecności’:
– 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
– 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 • W związku z nowymi kodami ZUS dla nieobecności urlop rodzicielski dodano trzy nowe przyczyny nieobecności: ‘Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni)’, ‘Urlop rodzicielski 70% (ustawa 'Za życiem’)’, ‘Urlop rodzicielski 81,5% (ustawa 'Za życiem’)’. W zależności od wybranej przyczyny w wypłacie pracownika naliczy się nowy typ wypłaty: ‘Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.)’ lub ‘Zasiłek macierzyński (rodz. za życiem)’ z odpowiednim procentem zasiłku. Dodano także nowe standardowe wyrównania zasiłków związanych z rodzicielstwem: ‘Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.)’, ‘Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem)’.

Zmieniono kod z jakim będzie wykazywana na raporcie ZUS RSA nieobecność Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność będzie wykazywana z kodem 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Pakiet mobilności. Dostosowano program do zmian wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym: 

 • Wprowadzono pomniejszanie podstawy opodatkowania o diety przysługujące z tytułu wykonywania przewozów międzynarodowych dla kierowców wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • W związku z wprowadzeniem 60 EUR jako stawki diety dziennej pomniejszającej podstawę oskładkowania oraz 20 EUR jako diety dziennej pomniejszającej podstawę opodatkowania wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy opodatkowania. Do tej pory podstawa opodatkowania była pomniejszana o 30% kwoty wprowadzonych danemu pracownikowi diet, po zmianie będzie to 1/3 tej kwoty.

Powyższe zmiany będą stosowane dla wypłat mających datę wypłaty 19.08.2023 lub późniejszą.

3. Wynagrodzenie uczniów i młodocianych. Zmieniono procent wyliczania wynagrodzenia minimalnego dla uczniów (System/ Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia). Od września 2023 r. program będzie wyliczał:

  • 8% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia I klasy
  • 9% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia II klasy
  • 10% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia III klasy
  • 7% przeciętnego wynagrodzenia dla pracownika młodocianego

 

Zmiany:

 1. Konfiguracja dodatków. Zmieniono domyślne ustawienie w polu Okres wypłaty w konfiguracji dodatków 'Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’ i 'Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’. Od wersji 2023.6.1, w nowych bazach domyślnie ustawia się opcja 'co 1 miesiąc’.
 2. Konfiguracja PPK. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu ‘Instytucja finansowa’ na liście instytucji zmieniono nazwę instytucji ‘NN Investment Partners TFI S.A.’ na ‘Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’ Zmiana spowodowana jest przejęciem NN Investment Partners przez Goldman Sachs.
 3. Algorytm 12. W algorytmie 12, w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, w przypadku rozliczania czasu pracy według zestawienia.

Więcej na temat zmian i nowości w module Kadry i Płace można znaleźć w linku poniżej:
https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-39/        

Nowości w module księgowym

1.Import faktur z KSeF. Umożliwiono import pojedynczej faktury z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz handlu. Możliwość importu pojedynczej faktury do rejestru VAT jest dostępna z listy dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży, po rozwinięciu listy obok przycisku  KSeF i wyborze opcji Dodaj fakturę. Faktura dodawana jest do rejestru wskazanego w filtrze pod listą dokumentów. Jeżeli wybrana jest opcja -wszystkie- to pojawia się dodatkowe okno, na którym istnieje możliwość wskazania rejestru, do którego faktura zostanie dodana.

Z poziomu rejestru VAT sprzedaży istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT zakupu jeżeli podczas importu okaże się, że to faktura zakupu, a nie sprzedaży. Analogicznie z poziomu rejestru VAT zakupu istnieje możliwość dodania faktury do rejestru VAT sprzedaży.

Po wyborze opcji Dodaj fakturę pojawia się okno wraz z domyślnie zaznaczoną opcją numer KSeF.

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.6.1

 

2.Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru KSeF

Przycisk Dodaj dokument jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer KSeF.
Użytkownik ma możliwość wyboru opcji numer faktury i NIP kontrahenta. Przycisk 'Dodaj dokument’ jest w tym przypadku aktywny po uzupełnieniu pola Numer faktury (należy zwrócić uwagę na wielkość liter) oraz NIP. Istnieje również możliwość wskazania kontrahenta z listy kontrahentów oraz zakresu dat.

3.Dodawanie faktury z KSeF na podstawie numeru faktury i NIP kontrahenta

W dolnej części okna jest dostępny przycisk Pomoc, który przenosi do opisu funkcjonalności na stronie pomocy.
Jeżeli użytkownik wprowadzi numer faktury, która nie jest wystawiona na/ przez numer NIP zgodny z NIP uzupełnionym w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Dokument nie został wystawiony przez / dla podatnika.
Jeżeli w filtrze pod listą dokumentów w rejestrze VAT nie wskazano rejestru to po naciśnięciu przycisku Dodaj dokument pojawia się okno umożliwiające wskazanie rejestru, do którego ma zostać dodana faktura.

4.Dodawanie faktury do rejestru VAT

Po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika.
Jeżeli faktura została już wcześniej przeniesiona do rejestru VAT to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę wyświetlany jest formularz dokumentu w rejestrze VAT, który podlega edycji przez użytkownika pod warunkiem że nie jest zaksięgowany, nie uzupełniono na nim predekretacji a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.
Jeżeli faktura zakupu została już wcześniej przeniesiona do modułu Handel to po naciśnięciu przycisku Dodaj fakturę pojawia się komunikat: Nie dodano dokumentu. Faktura [Numer faktury] znajduje się na liście faktur zakupu w module Handel.

Zmiany:

 1. Import faktur z KSeF. Po przejściu do menu KSeF/ Faktury, w momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu.
 2. Import faktur z KSeF. Dostępny dotychczas w menu KSeF/ Faktury na wstążce programu przycisk  zastąpiono przyciskiem Pobierz dane i przeniesiono do filtra dostępnego pod listą faktur z KSeF. Jeżeli użytkownik zaznaczy dostępny w filtrze pod listą faktur z KSeF parametr Za okres to po naciśnięciu przycisku Pobierz dane pobierane są dokumenty wystawione we wskazanym przez użytkownika okresie. Jeżeli parametr Za okres będzie odznaczony to pobierane są wszystkie dokumenty za okres ostatnich 2 miesięcy.
 3. Import faktur z KSeF. Na liście faktur z KSeF ustawienie wyświetlania podglądu graficznego faktury pobranej z KSeF zapamiętywane jest dla danego operatora.
 4. Import faktur z KSeF. Dostępne dotychczas na liście dokumentów w rejestrze VAT po rozwinięciu listy obok przycisku ‘KSeF’ opcje Nowe oraz Za okres zastąpiono opcjami:
  • Dodaj faktury –. wybór opcji powoduje pobranie wszystkich dokumentów, które zostały wystawione od poprzedniej synchronizacji. W momencie gdy automatycznie pobierane są faktury z KSeF, pojawia się komunikat informujący o przebiegu procesu. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT zakupu, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Zakup]. Po wejściu na listę z poziomu rejestru VAT sprzedaży, na liście faktur z KseF widoczna jest tylko zakładka [Sprzedaż].
  • Dodaj fakturę – wybór opcji umożliwia import pojedynczej faktury z KSeF do rejestru VAT. Szczegóły funkcjonalności opisane zostały w pkt 1 sekcji Nowości.
 5. Import faktur z KSF. Po zaznaczeniu na formularzu dokumentu pobranego z KSeF parametru Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu oraz wskazaniu kategorii, po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu, kategoria ta zostanie uzupełniona jako domyślna na utworzonej karcie kontrahenta.
 6. Import faktur z KSF. Jeżeli na dokumencie pobranym z KSeF w sekcji KSeF nie zostanie uzupełniona forma płatności oraz termin płatności to:
  • W przypadku zaznaczenia opcji Istniejący kontrahent forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe przenoszone są z karty kontrahenta i podlegają edycji przez użytkownika.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności w sekcji Pozostałe nie są uzupełniane. Podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT zakładana jest karta kontrahenta na której ustawiana jest forma płatności wskazana jako domyślna w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności wraz z wskazanym na niej terminem płatności. W przypadku braku domyślnej formy płatności w Konfiguracji, na karcie kontrahenta ustawiana jest gotówka. Zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta, forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
  • W przypadku zaznaczenia opcji Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu forma płatności oraz termin płatności mogą zostać uzupełnione przez użytkownika. W takim przypadku podczas przenoszenia dokumentu do rejestru VAT karta kontrahenta jest dodawana zgodnie z tymi ustawieniami oraz wskazana forma płatności oraz termin płatności przenoszone są na dokument w rejestrze VAT.
 7. Import faktur z KSeF. Jeżeli numer rachunku bankowego pobrany z KSeF nie jest wskazany na karcie kontrahenta to jest on przenoszony na dokument w rejestrze VAT oraz dopisywany na karcie kontrahenta.
 8. Import faktur z KSeF. Na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są kody towarowe GTU pobrane z KSeF.
 9. Konfiguracja. KSeF. Token generowany w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ KSeF jest szyfrowany.
 10. Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w ewidencji dodatkowej dodano zakładkę [Notatka], na której istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji.
 11. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydruki: Lista księgowań na kontach/ analityczne (poziomo), Lista księgowań na kontach/ syntetyczne (poziomo) oraz Dzienniki/ Lista księgowań (poziomo) przenoszona jest data operacji oraz data wystawienia.

Więcej na temat zmian i nowości w module Księgowość można znaleźć w linku poniżej:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-38/           

Nowości w module Handel

KSeF – Krajowy System e-Faktur. Dodano możliwość importu pojedynczej Faktury z KSeF do handlu. Funkcjonalność dostępna jest na liście Faktur Zakupu.
Aby pobrać pojedynczy dokument na listę Faktur Zakupu, należy użyć strzałki obok przycisku ‘KSeF’ i z otwartego menu wybrać opcję Dodaj fakturę. Dokument może zostać pobrany z platformy KSeF na podstawie numeru KSeF lub numeru Faktury i NIP kontrahenta.

Zmiany:

1.KSeF – Krajowy System e-Faktur.

  • Umożliwiono wysyłkę Faktur korygujących do KSeF, dla Faktur pierwotnych, które nie zostały wcześniej przesłane do KSeF.
   Na formularzu Faktury Sprzedaży pierwotnej umożliwiono uzupełnienie numeru KSeF. Podczas wysyłania korekty do Faktury pierwotnej, numer ten jest pobierany do pliku w celu powiązania korekty z dokumentem korygowanym na platformie KSeF. Na podstawie tej informacji dokument wysłany do KSeF otrzyma odpowiedni znacznik. Jeżeli użytkownik nie posiada numeru KSeF dla dokumentu źródłowego to identyfikacja odbywa się na podstawie numeru pierwotnego lub numeru systemowego.
  • Umożliwiono import Korekty Faktury Zakupu z KSeF do handlu jeżeli w programie nie występuje dokument korygowany.
   Analogicznie jak w przypadku Faktur Sprzedaży na formularz Faktury Zakupu pierwotnej dodano pole Nr KSeF, w którym użytkownik może wpisać numer identyfikujący Fakturę korygowaną w KSeF, jeżeli taki posiada. W przypadku jeżeli dokument pierwotny nie figuruje w KSeF, istnieje możliwość wprowadzenia Faktury Zakupu pierwotnej wskazując tylko numer pierwotny, na którego podstawie również będzie odbywała się identyfikacja.
  • Podczas przekazywania Faktur do KSeF uwzględniono informacje o płatniku, w przypadku jeżeli płatnik jest innym podmiotem niż nabywca.
  • Umożliwiono wysyłkę do KSeF dodatkowych danych z Faktury, takich jak rachunek bankowy, kody JPK_V7 czy kurs waluty.
  • Obsłużono eksport kodów JPK_V7 do KSeF, dla procedury TP oraz typu dokumentu FP.

2.Integracja z Comarch Shipping.

  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping mają stan Zapisane wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze zielonym.
  • Dokumenty ZNP, które zostały zarejestrowane lub został do nich zamówiony kurier wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze czarnym.
  • Dokumenty ZNP, które w Comarch Shipping zostały usunięte wyświetlane są na liście Zleceń Nadania Przesyłek w kolorze szarym.

3.Kopiowanie kodów JPK_V7.

Podczas kopiowania Faktur, na kopiowany dokument przenoszone są kody JPK_V7 dodane na zakładce [Atrybuty/JPK] dokumentu źródłowego.

4.Komunikaty.

  • Dla komunikatu o treści: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiającego się po zmianie daty na dokumencie dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.
  • Usunięto komunikat: Została zmieniona data dokumentu. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji? pojawiający się po zmianie daty wystawienia dokumentu Rezerwacji Odbiorcy pobranych z platformy wszystko.pl lub Comarch e-Sklep/e-Sale.

 

Więcej na temat zmian i nowości w module Handel można znaleźć w linku poniżej:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-33/   

Nowości w module Obieg dokumentów

1.Powiązanie z formularzem urządzenia. Na formularzu dokumentu Biblioteki, na zakładce [Dokumenty] umożliwiono dodanie powiązania dokumentu z formularzem urządzenia. Po wybraniu opcji Serwis/ Urządzenie, otworzy się lista urządzeń, na której można wskazać urządzenia, które chcemy powiązać z dokumentem.

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.6.1

Nowości w module Serwis

1.Dodawanie załączników na formularzu urządzenia. Na formularzu urządzenia dodana została zakładka [Dokumenty], widoczna jedynie dla Operatorów zalogowanych do modułu Obieg Dokumentów.
Na zakładce [Dokumenty] widoczne są kolumny: Numer, Data, Kontrahent, Tytuł, zawierające informacje o powiązanych dokumentach z Biblioteki dokumentów. Podczas dodawania nowej karty urządzenia dostępny jest przycisk plusa, który umożliwia wywołanie skanowania lub dodawania pliku z dysku lub z IBARD. Po wskazaniu załącznika i zapisaniu formularza urządzenia, w tle utworzy się powiązany dokument w Bibliotece dokumentów. Dokument ten będzie widoczny na formularzu urządzenia, na zakładce [Dokumenty].

Na formularzu urządzenia, z którym powiązany jest co najmniej jeden plik graficzny lub PDF dostępny jest przycisk segregatora – Podgląd dokumentu z biblioteki. Podgląd pliku wyświetlany jest w oknie z lewej strony formularza. Jeśli plików jest więcej niż jeden, wówczas po naciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista powiązanych dokumentów wraz z załącznikami do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy.

Nowości ogólne

1.Internetowa wymiana dokumentów i komunikacja z Klientami biura rachunkowego. Umożliwiono dodawanie Klientów biura rachunkowego do Internetowej Wymiany Dokumentów oraz komunikowanie się z nimi bezpośrednio z poziomu programu Comarch ERP Optima. Dzięki temu nie jest już wymagane zalogowanie się do portalu iKsięgowość24 i wykonywanie tych czynności na stronie internetowej.

2.Konfiguracja operatora
Na formularzu operatora na zakładce [Parametry cd] dodana została sekcja iKsięgowość24 z dwoma parametrami:

  • Prawo do przeglądania i dodawania Klientów
  • Prawo do korespondowania z Klientami biura

Oba parametry są domyślnie zaznaczone dla operatorów będących administratorami systemu. Jedynie operatorzy mający zaznaczone powyższe parametry mogą korzystać z odpowiadających im nowych funkcji w programie.

3.Sekcja iKsięgowość24 na wstążce programu

W sekcji iKsięgowość24 znajdującej się w pozycjach menu Rejestry VAT oraz Kasa/Bank, jak również w Preliminarzu płatności i na liście dokumentów w rejestrze VAT, obok dotychczas dostępnej ikony Wiadomości od Klientów, dodana została nowa ikona Klienci biura:

Ikony widoczne są dla wszystkich operatorów w programie. Dostępne są również w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.
Jeżeli operator nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do przeglądania i dodawania klientów, po kliknięciu na ikonę Klienci biura otrzymuje komunikat: Nie posiadasz uprawnień do przeglądania ewidencji Klientów biura, z którymi jest prowadzona elektroniczna wymiana dokumentów. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie.
Analogicznie dla operatora nie mającego zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korespondowania z klientami biura, po kliknięciu na ikonę Wiadomości od Klientów wyświetlany jest komunikat: Nie posiadasz uprawnień do korespondowania z Klientami za pomocą czatu. Aby uzyskać uprawnienie skontaktuj się z Administratorem programu w firmie.
Jeżeli operator posiada odpowiednie uprawnienia a nie korzystał nigdy z tych funkcji programu, po kliknięciu na jedną z ikon w sekcji iKsięgowość24 pojawia się okno logowania do Comarch Cloud.

Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania, wpisany E-mail zapamiętywany jest na karcie operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud w polu E-mail. Zapamiętywane jest również podane hasło, dzięki czemu przy kolejnym wywołaniu którejś z tych funkcji użytkownik nie musi już ponownie wprowadzać danych do logowania.

4.Klienci biura

Po kliknięciu na ikonę ‘Klienci biura’ otwierana jest lista Klientów biura rachunkowego – ta sama, która widoczna jest również na portalu iKsiegowosc24.pl na zakładce Moi Klienci:

Na liście dostępne są kolumny:

  • Nazwa firmy,
  • NIP
  • Adres e-mail Klienta,
  • ID Comarch Klienta,
  • Oddział biura obsługujący Klienta,
  • Program (możliwe wartości: Comarch ERP Optima / Comarch ERP XT / Comarch Moje BR),
  • Data ważności programu,
  • Status wymiany (możliwe wartości: Aktywne / Nieaktywne).

Dostępne są również 2 kolumny domyślnie ukryte:

  • Data uruchomienia wymiany,
  • Status zamówienia.

5.Dodanie nowego Klienta

Po kliknięciu na ikonę Dodaj Klienta otwierane jest okno Dodawanie nowego Klienta:

Na oknie dostępne są 2 sekcje:

  • Dane nowego Klienta,
  • Dane biura rachunkowego.

W sekcji Dane nowego Klienta dostępne są pola:

  • NIP Klienta (uzupełniane automatyczne numerem NIP z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
  • Oprogramowanie, z jakiego korzysta/będzie korzystał Twój Klient (możliwość wyboru opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT lub Comarch ERP Optima),
  • Adres e-mail Klienta (pole dostępne w przypadku wyboru w poprzednim polu opcji Comarch Moje BR / Comarch ERP XT, uzupełniane automatyczne adresem e-mail z pieczątki firmy, do której użytkownik jest aktualnie zalogowany, z możliwością zmiany),
  • ID Comarch Twojego Klienta (pole dostępne w przypadku opcji Comarch ERP Optima, uzupełniane przez użytkownika odpowiednim numerem ID).

W sekcji Dane biura rachunkowego dostępne są pola:

  • Oddział biura, które prowadzi obsługę Klienta (w polu podpowiada oddział jaki jest wskazany w Konfiguracji Programu / Ogólne / Internetowa Wymiana Dokumentów, z możliwością zmiany na inny z rozwijalnej listy),
  • Imię i nazwisko osoby w biurze odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego operatora),
  • Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem (w polu podpowiada się adres e-mail wskazany na karcie aktualnie zalogowanego operatora).

W przypadku próby ponownego dodania Klienta występującego już na liście, korzystającego z Comarch Moje BR / Comarch ERP XT wyświetlany jest komunikat: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i adresie e-mail już istnieje. W przypadku Klienta korzystającego z Comarch ERP Optima wyświetlany komunikat ma treść: Nie można dodać Klienta. Klient o podanym numerze NIP i identyfikatorze Klienta już istnieje.

Po kliknięciu w przycisk dodawania nowego Klienta, jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wyświetlany jest komunikat: Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji? Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie użytkownik może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch.

6.Wiadomości od Klientów

Po kliknięciu ikony Wiadomości od Klientów otwierane jest nowe okno Wiadomości.

Okno jest podzielone na 2 części. Po lewej stronie wyświetlana jest lista wątków konwersacji z Klientami biura. Każdy wątek zawiera informację o nazwie Klienta oraz o temacie konwersacji. Z jednym Klientem może być prowadzona dowolna ilość konwersacji. Wątki można filtrować, wyświetlając wszystkie konwersacje lub tylko zawierające nieprzeczytane odpowiedzi, poprzez wybór opcji Wszystkie / Nieprzeczytane nad listą wątków.

Po prawej stronie wyświetlana jest lista wiadomości w ramach wybranego wątku. Temat wątku oraz nazwa Klienta wyświetlane są na samej górze okna. Poniżej znajduje się lista odpowiedzi w kolejności od najstarszych. Każda odpowiedź oprócz treści zawiera informacje o tym czy została udzielona przez Klienta czy przez pracownika biura, jak również widoczna jest data i godzina jej przesłania.

W dolnej części okna znajduje się pole służące do wpisania treści wiadomości. Jej wysłanie następuje po kliknięciu ikony strzałki. Poniżej znajduje się przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Możliwe jest dodanie załącznika o maksymalnej wielkości 5MB i rozszerzeniu: *.jpg; *.jpeg; *.png; *.doc; *.docx; *.pdf; *.xls; *.xlsx lub *.txt.

U góry okna dostępny jest przycisk Zamknij wątek. Po jego kliknięciu wątek konwersacji z Klientem jest zamykany i nie ma już w nim możliwości udzielenia odpowiedzi bądź przesłania załącznika.

Na wątku który został zamknięty wyświetlana jest informacja: Ta konwersacja została zamknięta. Czy chcesz rozpocząć nową? Pod tą informacją znajduje się przycisk Kliknij aby dodać nową wiadomość otwierający formularz nowego wątku.

Znajdująca się nad listą wątków ikona lupy umożliwia wyszukiwanie wątków po nazwie kontrahenta oraz temacie konwersacji.

Kliknięcie znajdującej się obok ikony ołówka powoduje otwarcie formularza nowej wiadomości.

Na formularzu należy wybrać z listy Klienta z którym ma zostać rozpoczęta konwersacja, wpisać jej tytuł i treść wiadomości. Na oknie dostępny jest przycisk Dodaj załącznik umożliwiający przesłanie wskazanego pliku. Po uzupełnieniu pól i kliknięciu znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Wyślij następuje utworzenie nowego wątku konwersacji z Klientem.

Zmiany ogólne:

 1. Formularz operatora. Zmieniono nazwy pól znajdujących się na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud. Pola Login SSO oraz Login IBARD zmieniono odpowiednio na E-mail oraz E-mail dla IBARD.
 2. Praca rozproszona. Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca Rozproszona domyślnie ustawiany jest identyfikator księgowości: KSIEG. Taki identyfikator ustawiany jest również podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu w bazach, które ten identyfikator miały nieuzupełniony.
 3. Praca rozproszona. Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca Rozproszona, jeżeli została wybrana opcja sprzedaż/płace, ustawiane są domyślne rejestry dla wysłanych dokumentów. Domyślne rejestry dla pracy rozproszonej ustawiane są również podczas konwersji z wcześniejszej wersji programu w bazach, w których nie zostały wskazane.
 4. Internetowa Wymiana Dokumentów. Po aktywacji wymiany danych przez serwer Comarch w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów automatycznie tworzony jest oddział o symbolu Centrala. Dane adresowe oddziału uzupełniane są na podstawie danych pobranych z bazy REGON dla numeru NIP przypisanego do klucza, z którego pobrano moduły programu podczas logowania.
 5. Import urzędów. Zaktualizowano dane Urzędów Skarbowych importowanych z serwera Comarch.
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top