...
Comarch ERP Optima

Nowości i zmiany w wersji 2023.5.1 Comarch ERP Optima

W poniższym artykule przestawiamy najważniejsze nowości i zmiany, które zostaną wprowadzone w wersji 2023.5.1 programu Comarch ERP Optima w dniu 27.06.2023 z podziałem na poszczególne moduły:

Nowości w module Handel

 1. Krajowy System e-Faktur. 

 

Umożliwiono odbiór e-faktur z KSeF jako Faktur Zakupu.
Krajowy System e-Faktur to platforma elektronicznej wymiany faktur, która umożliwia wystawienie, przesłanie, przechowywanie i rozliczenie faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. KSeF zapewnia również automatyczną wymianę danych między przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi. Od 1 stycznia 2024 roku wymiana faktur za pomocą platformy będzie obowiązkowa. Lista faktur z KSeF jest dostępna w zakładce [KSeF] lub bezpośrednio z listy Faktur Zakupu lub Rejestrów VAT

Import dokumentów

Po otwarciu listy Faktur KSeF dokumenty są automatycznie pobierane z systemu KSeF. Dokumenty należy zweryfikować i zdecydować, czy mają być przeniesione do rejestru VAT, czy do Handlu. Po wybraniu opcji: Do handlu na podstawie tego dokumentu można utworzyć Fakturę Zakupu naciskając przycisk Przenieś.
Fakturę Zakupu można również utworzyć z listy Dokumentów z KSeF poprzez zaznaczenie jednego lub kilku dokumentów z KSeF, a następnie kliknięciu przycisku Przenieś do handlu. Po wygenerowaniu Faktury zakupu pojawią się na liście status FZ.

 1. Integracja z Comarch Shipping. 

Umożliwiono integrację z aplikacją Comarch Shipping, która pozwala na obsługę zleceń przez szerszą listę kurierów. Aplikacja Comarch Shipping obsługuje procesy związane z nadaniem przesyłek bezpośrednio z dokumentów stworzonych w programie Comarch ERP Optima, jak i daje możliwość ręcznego wprowadzania zleceń w samej aplikacji. Warunki konieczne do utworzenia Zlecenia Nadania Przesyłki z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping:

 • użytkownik musi posiadać konto w Comarch Cloud i mieć aktywowany dostęp do usługi Comarch Shipping,
 • uzupełnione dane w Pieczątce firmy, w tym NIP; przy współpracy z aplikacją Comarch Shipping z poziomu Comarch ERP Optima informacja o kontekście firmy jest ustalana na podstawie nr NIP firmy, w której pracuje (wystawia dokumenty) użytkownik programu,
 • w aplikacji Comarch Shipping musi być ustawiony jako domyślny co najmniej jeden kurier.

 1. Rabaty terminowe.

Wprowadzono możliwość tworzenia rabatów terminowych. Operator dzięki tej funkcjonalności może decydować o czasie trwania promocji. Okres obowiązywania rabatu można ustalić w dotychczasowej lokalizacji rabatów Ogólne/Rabaty. Dla każdego rodzaju rabatu możemy w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji określić ich okres obowiązywania.

 

 1. Kod QR na wydruku Faktury. 

Na wydruku Faktury sPrint umożliwiono drukowanie kodu QR, pozwalającego na szybkie uzupełnienie danych w aplikacji bankowej w celu opłacenia Faktury. Kod QR jest drukowany dla wydruków sPrint: Faktury Sprzedaży, Faktury Zaliczkowej, Faktury Finalnej, Faktury VAT Marża.

 1. Wydruki

Umożliwiono drukowanie pieczęci prewencyjnej na wydrukach sPrint oraz dodano wydruk sPrint dla Faktury VAT marża oraz korekt do niej, jednocześnie umożliwiając seryjne drukowanie przy użyciu tego typu wydruku.

 1. Współpraca z Comarch Apfino.

Umożliwiono założenie konta podczas synchronizacji Faktur i płatności do Comarch Apfino bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. Użytkownik po założeniu konta w Comarch Apfino ma możliwość korzystania z szeregu różnych usług finansowych.

 1. Współpraca z wszystko.pl Automatyczna synchronizacja.

 Umożliwiliśmy automatyczne pobieranie zamówień i wysyłanie zmian wprowadzonych na ofertach. Automatyczna synchronizacja odbywa się w ustalonym przez Użytkownika interwałem czasowym oraz określoną częstotliwością wykonywania zadania.

 1. Edytor oferty.

Wprowadziliśmy nowy edytor dla opisu oferty przesyłanej do wszystko.pl.
Na zakładce wszystko.pl na karcie cennikowej wprowadzona została możliwość dodania opisu oferty, który dodatkowo można podzielić na 35 sekcji.
Każda z sekcji umożliwia przedstawienie dwóch zdjęć, zdjęcia i opisu lub opisu oferowanego produktu.

Więcej na temat zmian i nowości w module Handel można znaleźć w linku poniżej:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-32/

Nowości w module Księgowość

 1. Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Umożliwiono import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestru VAT oraz faktur zakupu do modułu Handel. Możliwość importu dokumentów do rejestru VAT jest dostępna w nowym menu KSeF/ Faktury oraz z poziomu rejestru VAT zakupu i sprzedaży. Menu KSeF nie jest widoczne dla operatora na formularzu którego zaznaczono parametr Wersja uproszczona programu.

 1. Księga podatkowa. Kontrola duplikacji.

Wprowadzono możliwość kontroli duplikacji zapisów księgowych w księdze podatkowej. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Księdze podatkowej, który jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: NIP KontrahentaNumer dokumentu oraz Kwota dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kontroli i wybrania oprócz wyżej wymienionych opcji: Akronim podmiotuData księgowaniaData operacji. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dwóch parametrów kontroli.

 1. Ewidencja ryczałtowa. Kontrola duplikacji.

Wprowadzono możliwość kontroli duplikacji zapisów w ewidencji ryczałtowej. W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Ewidencja ryczałtowa dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Ewidencji ryczałtowej, który jest domyślnie zaznaczony wraz z opcjami: Numer dokumentu oraz Kwota dokumentu. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów kontroli i wybrania oprócz wyżej wymienionych opcji: Data wpisu do ewidencjiData uzyskania przychodu. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dwóch parametrów kontroli.

 1. Rejestry VAT oraz ewidencja dodatkowa. 

Na liście dokumentów w rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej w menu kontekstowym dostępne są nowe funkcje. Funkcje RozliczRozlicz pojedynczoUsuń rozliczenie oraz dotychczasowa operacja seryjna Usuń rozliczenia są aktywne jeżeli na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Parametry wspólne zaznaczono parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy. Parametr ten był dotychczas dostępny na formularzu operatora na zakładce [Parametry] w sekcji Parametry dla modułu handlowego. Parametr Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy w nowych firmach jest domyślnie odznaczony. W firmach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu zaznaczenie/ odznaczenie parametru jest zgodne z dotychczasowymi ustawieniami dla modułu handlowego.

 1. Ewidencja dodatkowa.

Dodano możliwość wykorzystania makr w szablonie e-mail na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł CRM lub CRM Plus.

 1. Księgowość. Ewidencja samochodów.

Umożliwiono dodanie załączników do formularza samochodu. Funkcja jest dostępna jeżeli pobrano moduł Obieg dokumentów.

Więcej na temat zmian i nowości w module Księgowość można znaleźć w linku poniżej:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-37/

Nowości w module Płace i Kadry

 1. Wskaźniki

Wartości obowiązujące od 1.06.2023:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 7 124,26 zł,
  • minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 356,21 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 427,46 zł
  • minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 498,70 zł
  • młodociany – przyuczenie: 284,97 zł

Wartości obowiązujące od 1.07.2023:

  • wskaźnik waloryzacji: 109,9%.
 1. Korekta do korekty.

 Udostępniono możliwość anulowania wypłat korygujących i naliczania do nich kolejnych korekt oraz wprowadzono zmiany usprawniające proces korekt.

Nie można dodać kolejnej listy płac o tym samym numerze za ten sam okres. Dlatego jeżeli pierwotna lista korygująca ma symbol EKOR, to dodając kolejną korektę za ten sam okres należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy płac (np. EKOR1, EKOR2).

Korygowanie nieobecności. Po anulowaniu wypłaty korygującej, jeśli jest taka konieczność, można anulować skorygowaną nieobecność. W menu kontekstowym, na liście nieobecności pracownika, dostępne są opcje ‘Anuluj nieobecność’ i ‘Koryguj nieobecność’. Akceptacja operacji anulowania powoduje, że nieobecność otrzymuje status anulowanej i na liście wyświetlana jest w kolorze szarym. Operacja anulowania nieobecności korygującej jest nieodwracalna.

Od wersji 2023.5.1 rozszerzono działanie funkcji ‘Koryguj nieobecność’. Po zmianie wybranie tej opcji spowoduje anulowanie nieobecności oraz automatyczne otwarcie formularza nieobecności korygującej z podpowiedzianymi okresami od-do pobranymi z nieobecności, która została anulowana.

Dodatkowo umożliwiono ustawienie w nieobecności korygującej okresu od-do, wykraczającego poza okres nieobecności anulowanej. Absencja wprowadzona w zakresie dat nieobecności anulowanej automatycznie zmienia status na nieobecność korygującą

 1. Różnicowe wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny. 

Umożliwiliśmy naliczenie nadgodzin za poprzedni miesiąc, w przypadku, gdy były już one częściowo rozliczone na listach płac z ustawioną opcją ‘Mies. wstecz’ lub na kolejnej liście płac o rodzaju etat za ten sam okres. Nadgodziny w sposób różnicowy naliczą się zarówno dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, jak i dla okresów kilkumiesięcznych.

 1. Wynagrodzenie zasadnicze w miesiącu zatrudnienia/zwolnienia wg normy art. 130 k.p.

Umożliwiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego/ zwolnionego w trakcie miesiąca, w oparciu o wymiar liczony zgodnie z art.130 kodeksu pracy.

 1. Nowelizacja kodeksu pracy.

Dostosowano program do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy obowiązujących od 26 kwietnia 2023r.

 1. Deklaracja ZUS DRA.

Dostosowano deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA do nowych wzorów obowiązujących od 1 maja 2023.

 1. Urlop opiekuńczy.

Wprowadzono kontrolę wieku dziecka, na które udzielany jest urlop opiekuńczy.

 1. e-Teczka. Dodano nową część do e-Teczki o nazwie „Część E”, przeznaczoną na dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
 2. Świadectwo pracy.Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 23.05.2023 r.
 3. Wydruk Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZNP-7.Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego na stronie zus.pl.

Więcej na temat zmian i nowości w module Płace i Kadry można znaleźć w linku poniżej :

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-38/

Nowości w module Analizy BI

 1. Dodano hierarchię wymiarów Składnik Grupa do raportu 7.26 Dokumenty PWP. Wymiar prezentuje poziomy grupy dla składnika.
 2. Dodano hierarchię wymiarów Poziom w raporcie wzorcowym 28. Opisów analitycznych. Wymiar prezentuje poziomy dla opisów analitycznych.
 3. Dodano miary Sprzedaż Ilość, Sprzedaż Wartość, Sprzedaż Wartość Brutto, Sprzedaż wartość Waluta do raportu wzorcowego 29. Raport Kontrahentów. Raport prezentuje wszystkich kontrahentów w bazie firmowej oraz ich liczbę.
 4. Dodano miarę Wypłata wynagrodzenie zasadnicze. Miara prezentuje wynagrodzenie z uwzględnieniem potrąceń.
 5. Dodano miary Urlop Wypoczynkowy Należny Dni oraz Urlop Wypoczynkowy Pozostał Dni do raportu wzorcowego 20. Raport Czasu Pracy. Miary prezentują kolejno liczbę dni należnego urlopu wypoczynkowego oraz liczbę dni pozostałego urlopu wypoczynkowego.
 6. Dodano raport 1.57 standardowy Raport sprzedaży w zakresie dat z atrybutami zasobów. Raport prezentuje sprzedaż w zakresie dat wraz z atrybutami zasobów.
 7. Dodano raport 2.17 Raport zakupów z atrybutami zasobów. Raport prezentuje informacje o zakupach wraz z atrybutami zasobów.
 8. Dodano raport standardowy 7.40 Zasoby magazynowe na dzień z atrybutami zasobów. Raport prezentuje stany magazynowe na dzień wraz z atrybutami zasobów.

Więcej szczegółowych informacji na temat zmian i nowości w module Analizy BI oraz reinstalacji z poprzedniej wersji można znaleźć w ulotce, którą można pobrać pod podanym poniżej linkiem:

https://www.ibard.com/d/3835b9d5a407f10c64c93fd0a127efe4a0d52f19#/

Nowości i zmiany ogólne oraz zmiany w module Kasa/Bank.

 1. Domyślna forma płatności.

Umożliwiono określenie domyślnej formy płatności podpowiadanej w programie. Na formularzu formy płatności w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności dodany został parametr Domyślna.

Parametr może być zaznaczony najwyżej na jednej formie płatności. Jeżeli inna forma płatności oznaczona jest już jako domyślna, po zaznaczeniu parametru Domyślna na nowej formie płatności następuje jego odznaczenie na wcześniejszej formie płatności.

Jeżeli forma płatności jest oznaczona jako domyślna, po zaznaczeniu parametru Forma płatności zablokowana, parametr Domyślna jest odznaczany.

Dla nowo zakładanych baz firmowych jako domyślna ustawiana jest forma płatności przelew. Dla baz konwertowanych z poprzednich wersji programu żadna forma płatności nie jest automatycznie ustawiana jako domyślna.

 1. Korekta podstawy opodatkowania w pliku JPK_V7.

Umożliwiono ręczne oznaczenie dokumentu jako korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy. Dzięki temu możliwe jest oznaczenie wprowadzonych do rejestru sprzedaży VAT dokumentów jako korekty pierwotnej lub korekty powrotnej z pominięciem załącznika VAT-ZD.

Dodane zostały nowe atrybuty JPK_V7: KOREKTA_ART.89A, TERMIN_PLATNOSCI oraz DATA_ZAPLATY.

 1. JPK_V7 sprzedaż energii i gazu.

Umożliwiono wykazanie w pliku JPK_V7 sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu objętych odwrotnym obciążeniem VAT. W tym celu dodany został atrybut JPK o kodzie SPRZ_ENERGIA_GAZ_OO i nazwie i nabycie energii, podleg. oo. Po wybraniu tego atrybutu na dokumencie w rejestrze sprzedaży VAT, dokument taki jest wykazywany w części deklaracyjnej pliku w polach P_31 oraz P_32 oraz w części ewidencyjnej w polach K_31 oraz K_32.

 1. Lista certyfikatów.

Podczas wysyłania deklaracji PIT, CIT i VAT za pomocą podpisu kwalifikowanego, wyświetlane jest nowe okno z wyborem certyfikatu.

Na dole okna dostępne są przyciski:

Podgląd, Zmień przyjazną nazwę, Wybierz.

 1. Wydruki XML.

Dostępne w programie standardowe wydruki w formacie XML mają wskazany domyślny format eksportu PDF.
6. Eksport do Moje BR i Comarch ERP XT.

Jeżeli deklaracja nie powoduje obowiązku dokonania płatności, to taka informacja nie była przekazywana do Moje BR i Comarch ERP XT. Zmieniono działanie.

7. Automatyczne rozliczanie przy imporcie.
Przy imporcie wyciągów bankowych z zaznaczonym parametrem automatycznego rozliczania wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty zmieniono kryterium związane z kwotą. Zamiast kwoty dokumentu sprawdzana jest kwota jaka pozostała do zapłaty.

7. Vebservice

Przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej do Alior Bank, ING Bank Śląski, BNP Paribas, Bank PeKaO SA wprowadzono możliwość zapamiętania sposobu wysyłania przelewów do banku.

 • Wyślij bez akceptacji – spowoduje wysłanie przelewów, które będą wymagały akceptacji na stronie banku.
 • Zaakceptuj teraz – pojawi się okno na którym należy wskazać certyfikat służący do podpisu przelewów.

9. Współpraca modułu Kasa/Bank z Comarch Apfino
Preliminarz płatności
– nowe usługi finansowe
W Preliminarzu płatności wprowadzono możliwość korzystania z dostępnych w Comarch ERP Optima usług finansowych Apfino. Zasada działania i sposób kwalifikacji dla poszczególnych usług jest analogiczny jak na liście faktur sprzedaży. Z poziomu Płatności możemy korzystać z faktoringu, windykacji, przesyłać płatności i synchronizować wcześniej wysłane faktury i płatności.
W menu głównym pojawił się przycisk Usługi finansowe, po jego rozwinięciu mamy możliwość wybrania jednej z czterech usług: Faktoring, windykacja, płatności, Faktury/płatności.

Więcej na temat zmian i nowości ogólnych oraz w module Kasa/Bank można znaleźć w linku poniżej:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/index.php/dokumentacja/ogolne-i-kasa-bank-29/

 

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top